Om Foreningen for Kønsforskning

Foreningen for Kønsforskning arbejder for mere og bedre kønsforskning i Danmark. Vi er en landsdækkende tværfaglig sammenslutning af aktive kønsforskere og interesserede med meget forskellige baggrunde og fra meget forskellige miljøer, der forsøger at styrke og motivere et aktivt miljø for alle, der interesserer sig for feministisk vidensproduktion i Danmark.

 

Foreningen arbejder for at fremme, synliggøre og facilitere feministisk forskning indenfor f.eks. køn, seksualitet, race, etnicitet, funktionsnedsættelser, alder, klasse og andre betydnings- og forskelsskabende kategorier.

Foreningen for Kønsforskning arbejder for mere og bedre kønsforskning i Danmark.

Vi er en landsdækkende tværfaglig sammenslutning af aktive kønsforskere og interesserede med meget forskellige baggrunde og fra meget forskellige miljøer, der forsøger at styrke og motivere et aktivt miljø for alle, der interesserer sig for feministisk vidensproduktion i Danmark.

 

Foreningen arbejder for at fremme, synliggøre og facilitere feministisk forskning indenfor f.eks. køn, seksualitet, race, etnicitet, funktionsnedsættelser, alder, klasse og andre betydnings- og forskelsskabende kategorier.

Foreningen har som formål at facilitere viden og samarbejde på tværs af hovedområder, disciplinære og universitære grænser, og at varetage de samlede danske, feministiske forskningsinteresser. Den skal ligeledes sikre og promovere dansk, feministisk forskning internationalt bl.a. igennem dets forbindelser til internationale foreninger og forskningsmiljøer.

Bestyrelsen består af:

Vedtægter

§ 1: FORMÅL
Foreningen for Kønsforskning i Danmark er en faglig sammenslutning af forskningsmiljøer og forskere, der arbejder med og interesser sig for feministisk vidensproduktion i Danmark. Foreningen arbejder for at fremme, synliggøre og facilitere feministisk forskning indenfor f.eks. køn, seksualitet, race, etnicitet, handicap, alder, klasse og andre betydnings- og forskelsskabende kategorier.

 

Foreningen har som formål at facilitere viden og samarbejde på tværs af hovedområder, disciplinære og universitære grænser, og at varetage de samlede danske, feministiske forskningsinteresser. Den skal ligeledes sikre og promovere dansk, feministisk forskning internationalt bl.a. igennem dets forbindelser til internationale foreninger og forskningsmiljøer.

 

Foreningen er forpligtiget til:

 1. At facilitere afholdelse af en tilbagevendende konference i en dansk kontekst
 2. At uddele KRAKA Prisen til vigtig og nyskabende dansk forskning indenfor feltet
 3. At etablere en national kommunikationskanal for forskningsmiljøer og forskere tilknyttet foreningen
 4. At understøtte det nordiske samarbejde inden for feministisk forskning

Foreningen virker med udgangspunkt i – og samarbejde med – de etablerede relevante forskningsmiljøer i Danmark ved regelmæssigt at afholde en national, feministisk konference, der muliggør indsigt i aktuel viden og udvikling af et allerede stærkt, fagligt miljø omkring feministisk forskning. Konferencen skal facilitere nysgerrighed, formidling, dialoger og netværksdannelse.

Foreningen uddeler KRAKA Prisen for at anerkende og promovere det ypperste som dansk, feministisk forskning kan præstere både blandt vækstlaget og de etablerede, der har bidraget i mange år. Bestemmelser herom er præciseret i § 8.
Foreningen understøtter det nordiske samarbejde ved at deltage i og facilitere samarbejde med nordiske kønsforskningsforeninger, -miljøer og -netværk.

 

§ 2: MEDLEMSKAB
Foreningen for Kønsforskning i Danmark er en landsdækkende organisation, der består af institutioner og foreninger/grupper, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for feministisk forskning.

Stk. 2 Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt og medlemskabet er bekræftet via email fra et medlem af bestyrelsen.

Stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse eller ved ophør af betaling. Kontingentrefusion gives ikke.

 

§ 3: GENERALFORSAMLING

Der afholdes en årlig generalforsamling, der tilstræbes at ligge i første halvår. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og træffer beslutning om alle spørgsmål vedrørende foreningen, dens vedtægter og bestyrelse. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens beslutning vælges at blive afviklet i et online format.

Stk. 2 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsordenen
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Fastsættelse af det kommende årskontingent
 • Fastsættelse af tilskuddets størrelse til den kommende konference (hvert 2. år)
 • Valg af forperson
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af “kritiske regnskabslæsere”
 • Eventuelt

Stk. 3 I de år hvor der afholdes konference i Foreningen, lægges generalforsamlingen i direkte forlængelse heraf. I andre år fastlægger bestyrelsen selv en dato for generalforsamlingen, der evt kan afvikles online.

Stk. 4 Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til dagsorden kan indsendes til bestyrelsen indtil 14 dage før generalforsamlingen og publiceres umiddelbart derefter på foreningens hjemmeside og evt. via andre relevante medier.

Stk. 5 Hvert institutionsmedlemskab udløser tre stemmer, der udøves ved personligt fremmøde. Deltager mere end tre repræsentanter for én medlemsinstitution, giver de senest en uge i forvejen besked til bestyrelsen om, hvem der afgiver stemme for institutionen/foreningen på generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen vælger en forperson for perioden indtil næste generalforsamling. Desuden vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen ud over forpersonen består af minimum 4 og maksimum 7 personer, samt op til 3 suppleanter. Herudover vælges 2 “kritiske regnskabslæsere”.

Stk. 7 For at regnskab kan godkendes, skal det være gennemgået af de “kritiske regnskabslæsere”.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller af 20% af medlemmerne (skriftligt).

 

§ 4 BESTYRELSE
Foreningen for Kønsforskning ledes af en bestyrelse på minimum 5 og maksimum 8 personer, der varetager foreningens interesser ved samarbejde og koordination såvel internt som eksternt. Den valgte forperson er født medlem af bestyrelsen og er formelt ansvarlig i administrativ og økonomisk forstand. Ved konstitueringen efter generalforsamlingen fordeler bestyrelsens medlemmer de øvrige opgaver og ansvarsområder mellem sig. Ansvarsfordelingen gælder normalt frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen meddeler fordelingen af opgaver og ansvarsområder til foreningens medlemmer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer tillægges kompetence til at tegne foreningen udadtil i forhold til deres tildelte ansvarsområde. Beslutninger på foreningens vegne diskuteres dog så vidt muligt blandt bestyrelsens medlemmer. Alternativt fremlægges de efterfølgende til orientering og godkendelse. Suppleanter deltager ikke nødvendigvis i det løbende bestyrelsesarbejde, men kan efter aftale med bestyrelsen varetage forskellige opgaver, fx i forbindelse med tildeling af KRAKA prisen eller foreningens repræsentation i bestyrelsen for tidsskriftet NORA.

Stk. 2. a Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt repræsentanter for foreningens medlemmer for to år ad gangen på en ordinær generalforsamling, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Genvalg er muligt, dog maksimum 8 år i træk.

Stk. 2. b Personvalg afgøres ved simpelt flertal, evt. i flere afstemningsrunder.

Stk. 2. c Kandidater er valgt uden afstemning, hvis der kun er opstillet det antal, der skal vælges.

Stk. 3 Ved valg til bestyrelsen tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med en bred repræsentation i fht. junior- og seniorforskere, internationale herboende forskere og på tværs af fag, såvel som en bred repræsentation i fht. køn, race og andre forskelsskabende kategorier.

Stk. 4 For foreningens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende formue.

Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til mindst to årlige bestyrelsesmøder.

Stk. 6 Dagsordenforslag til bestyrelsesmøder kan fremsendes løbende skriftligt til bestyrelsen, der vil tage det op på sit førstkommende møde og orientere forslagsstiller om, hvornår punktet behandles.

Stk. 7 Alle afstemningsspørgsmål afgøres ved simpel flertalsafgørelse blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der kan kræves skriftlig afstemning. Ved stemmelighed skal punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde, og hvis der fortsat findes stemmelighed, afgøres sagen ved, at forpersonens stemme tæller dobbelt. Mistillidsafstemninger skal udsendes til ekstraordinær generalforsamling. Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan kræve et punkt til skriftlig afstemning blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 5 TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af Foreningens forperson og Foreningens kasserer i fælleskab.
Foreningens kasserer har adgang til foreningens bankkonti (A-adgang) og varetager foreningens Dankort.

 

§ 6 BESTYRELSENS INTERNE OG EKSTERNE UDVALG

Bestyrelsen kan nedsætte interne og eksterne udvalg til varetagelse af foreningens forskellige interesser. Disse udvalg kan delegeres særligt specificeret kompetence til at handle på foreningens vegne, efter aftale med bestyrelsen.

 

§ 7 KONFERENCE

Foreningen afholder i samarbejde med en eller flere medlemsinstitutioner en konference, der i udgangpunktet finder sted hvert andet år. Foreningen yder om muligt økonomisk bistand til afholdelse af konferencen. Beløbet fastsættes på Generalforsamlingen.

 

§ 8 KRAKA Prisen

Foreningen uddeler KRAKA Prisen til en studerende eller forsker, der har bidraget med noget nyskabende til dansk kvinde- og kønsforskning.

Foreningens bestyrelse er pålagt at udpege en prisbestyrelse. Foreningens forperson er født forperson for prisbestyrelsen. Foreningens bestyrelse udpeger en prisbestyrelse, der sidder i 2 år med mulighed for genudpegning.

KRAKA Prisen uddeles i forbindelse med den ordinære generalforsamling, subsidiært på Foreningens konference. Prisbestyrelsen udpeger prismodtagere og uddeler prisen. Vilkår og betingelser for KRAKA Prisen er beskrevet i Gavebrevets vilkår.

 

§ 9 NORA

Som led i den faglige fundering af Foreningen, og for at sikre samarbejdet med øvrige nordiske kønsforskningsmiljøer, støttes tidsskriftet NORA – Journal of Feminist and Gender Research i organisatorisk forstand. Dette sker ved at bestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen for tidsskriftet NORA. Medlemmet kan hentes såvel indenfor som udenfor bestyrelsens egne rækker, men kun blandt medlemsinstitutioner.

 

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan foreslås af alle medlemmer. Ændringsforslag udsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamling.

Stk. 2 Ændringsforsalg vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling efter forudgående høring af samtlige medlemmer.

Stk. 3 Foreningen kan opløses med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, efterfulgt af en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen skal bekræftes ved simpelt flertal for at være gyldig.

Stk. 4 I tilfælde af foreningens opløsning træffer den ekstraordinære generalforsamling beslutning om, hvem foreningens midler skal tilfalde.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Odense d. 20. april 1990.

 • Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 19. april 1991: Birgit Petersson.
 • Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april 1994: Anne Margrete Berg.
 • Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 21. april 1995: Kirsten Gomard.
 • Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 14. april 2000: Iris Rittenhofer.
 • Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 15. november 2001: Gitte Sofia Kirkeby.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d.26. maj 2021: Helene Pristed Nielsen

Bliv medlem af Foreningen for Kønsforskning

Aldrig har der været et større behov for en samlende Forening for Kønsforskning i Danmark end lige nu.

 

Jeres medlemskab støtter op om ambitionen for bedre kønsforskning. Samtidig sender I som gruppe/organisation et tydeligt signal om, at I værner om forskning og viden, også om køn og køns betydning.

Aktuelle nyheder og indlæg