Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Politik

POLITIK

Foreningen for Kønsforskning er en landsdækkende tværfaglig sammenslutning af kønsforskere og andre med interesse for forskning i kønnets mangfoldige betydninger. Foreningen arbejder for at styrke og synliggøre kønsforskning og motivere et aktivt miljø for alle inden for dette felt.

Vi mener, at køn bør være et vigtigt aspekt i forskningen, at samfundsdebatten om køn langt fra er udtømt, og at det er gennem dialog, debat og diskussioner, at kønsforskningen i Danmark styrkes. Vi mener, at fokus på og viden om køn og dets mangfoldige betydninger og konsekvenser for levet liv vil kunne kvalificere samfundsdebatten og politiske beslutninger. Gennem netværk og faglige diskussioner søger vi at synliggøre kønnets betydning i den offentlige debat. Ligeledes søger vi at påvirke politiske beslutninger, der har betydning for kønsforskningen i Danmark.

Foreningen arbejder for at

  • Styrke dansk kønsforskning
  • Udbrede anvendelsen af kønsforskning i samfundet
  • Fremme formidling af kønsforskning og etablere netværk mellem foreningens medlemmer
  • Udbygge samarbejdet mellem dansk, nordisk og international kønsforskning
  • Sikre ligestilling i akademia

Styrke dansk kønsforskning

Foreningen mener, at et nationalt kønsforskningsprogram er en vigtig og nødvendig prioritering for at producere viden om køn på et højt internationalt niveau. Foreningen arbejder for at sikre, at kønsforskning tilgodeses i bevillinger fra det offentlige til forskning, undervisning og formidling. citat_1De økonomiske vilkår for såvel den institutionaliserede kønsforskning på universiteter, læreanstalter og i offentlige forvaltninger m.v., som for individuelle og privat organiserede og finansierede kønsforskningsinitiativer skal forbedres. Ligeledes er en forskerskole og en kandidatuddannelse i køn (i Danmark) nødvendig, dels for at sikre fremtidig rekruttering, dels for at uddanne kandidater med en solid viden om køn til gavn for det danske samfund. Foreningen arbejder desuden for at sikre kontinuerlige ressourcer til denne konsolidering af dansk kønsforskning.

Udbrede anvendelsen af kønsforskning i samfundet

Foreningen mener, at øget viden om køn er vigtigt for at kvalificere samfundsdebatten. Udgangspunktet for kønsforskning er, at køn har betydning, og at viden om køn derfor er vigtig i de fleste samfundsmæssige debatter og politiske beslutninger. Desuden kræver en effektiv implementering af mainstreamingsforpligtigelsen, der er indskrevet i den danske ligestillingslovgivning, det kvalificerede vidensniveau, som kønsforskningen kan levere. Derfor finder foreningen det vigtigt, at et uafhængigt organ for ligestilling har en stærk forskningsprofil. Foreningen finder det ligeledes vigtigt, at køn og ligestilling kommer på skoleskemaet i det danske undervisningssystem (grundskole, gymnasiale uddannelser, tekniske uddannelser, kortere og længere videregående uddannelser) for at give børn og unge viden om køn og dermed bl.a. være med til at nedbryde stereotype forestillinger og fremme mangfoldighed. For at understøtte dette fokus i undervisningen skal der udvikles curriculum, og lærer- og pædagoguddannelserne bør have fokus på køn og ligestilling, således at de studerende bliver bevidste om en række kønsspecifikke spørgsmål og bliver i stand til, fra et reflekteret udgangspunkt, at varetage undervisning af børn og unge i et køns- og ligestillingsperspektiv.

Fremme formidling af kønsforskning og etablere netværk mellem foreningens medlemmer

Foreningen arbejder for at fremme formidling af kønsforskning både inden for, uden for samt på tværs af de akademiske miljøer. Ligeledes arbejder foreningen for at fremme formidling af kønsforskning til offentligheden og for at skabe platforme for formidling af og debat om kønsforskning. Foreningen vil gerne bidrage til at formidle den brede mangfoldighed inden for kønsforskningsområdet. Foreningen ønsker ligeledes at skabe netværk mellem foreningens medlemmer inden for og på tværs af faggrupper og arbejdsområder, bl.a. for at fremme erfarings- og videndeling for de medlemmer, der ikke længere har en fast tilknytning til kønsforskningsmiljøerne.

Udbygge samarbejdet mellem dansk, nordisk, europæisk og international kønsforskning

Foreningen ønsker at styrke den internationale dimension af kønsforskningen via samarbejder med andre nordiske, europæiske og internationale foreninger og sammenslutninger, der beskæftiger sig med kønsforskning og beslægtede emner. Foreningen styrker bl.a. sit internationale netværk gennem medlemskaber af paraplyorganisationer og deltagelse i internationale konferencer. Formålet er dels at blive inspireret til det hjemlige arbejde med kønsforskning og dels at medvirke til formidlingen af dansk kønsforskning i internationalt regi. Derudover kan der være områder, hvor internationalt samarbejde, bl.a. i europæisk regi, kan være nødvendigt, så som ligestilling på universiteterne, undervisning i køn på universiteterne, finansiering af kønsforskning.

Sikre ligestilling i akademia

Kvinder er underrepræsenteret på alle niveauer i forskning, men mest på de højeste, og der er en lang række faglige-strukturelle prioriteringer, som har klar indflydelse på denne ulige kønsfordeling. Målet med foreningens ligestillingspolitik er, at kvinder og mænd skal have samme magt over og indflydelse på forskningen i Danmark. Den aktuelle ligestillingspolitik tenderer mod at udpege kvinder som mangelfulde individer, til hvem der skal tages særlige hensyn, men som samtidig må ændre sig for at leve op til forskningens normer og krav (også kaldet ‘Fix the women’). Heroverfor vil foreningen stille en politik, hvor ligestillingsarbejdet primært skal have som formål at ændre de eksisterende ulighedsskabende strukturelle forhold, der skaber uligheder, og benytte virkemidler, hvor ligestillingen integreres i en realisering af institutionernes øvrige målsætninger (hvad man kan kalde ‘Fix the universities’).

Foreningens arbejdsmetoder

Foreningen arbejder på flere planer. Gennem at være høringspart på lovforslag mv. forsøger foreningen at fremme viden om køn som grundlag for politiske beslutninger. Ligeledes udfører foreningen fortalervirksomhed over for politiske beslutningstagere for at sikre det økonomiske grundlag for kønsforskningen og øge det politiske systems viden om kønnets betydning i samfundet. Dette sker også gennem diverse netværk og samarbejder med andre foreninger og organisationer.

Foreningen forsøger at præge den offentlige samfundsdebat på flere måder: hjemmeside, blog, læserbreve og offentlige arrangementer, ofte i samarbejde med andre foreninger og institutioner. Kønsforskningen formidles også på den årlige konference, hvor forskere og studerende fremlægger og diskutere seneste forskningsresultater og –projekter samt det videnskabelige tidsskrift Kvinder, Køn og Forskning, der udkommer 3 gange årligt, og som foreningens medlemmer får gennem deres medlemskab. Årskonferencen arrangeres af de forskellige kønsforskningsmiljøer på skift. Tidsskriftet udgives via Koordinationen for Kønsforskning af en tidsskriftsforening.

Derudover uddeler foreningen hvert år KRAKA-prisen til et nyskabende og aktuelt værk, der bidrager til udvikling og/eller formidling af dansk kønsforskning.

Bestyrelsen, december 2010