Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Maskulinitetsfænomener v. Søren Walther Nielsen, Adjunkt og Ph.d. i samfundsvidenskab, Socialrådgiveruddannelsen i Roskilde, Center for Socialt Arbejde og Forvaltning

Jeg diskuterer maskulinitetsfænomener på grundlag af etnografisk feltarbejde i et norsk fængsel. Det er et åbent fængsel der udsluser langtidsdømte fra hele landet. Alle de indsatte er mænd, og lidt over halvdelen er dømt for seksualforbrydelser, mens de resterende er straffet for vold, drab, narkotika og berigelseskriminalitet. Den relation jeg udleder mellem det mandlige køn og kriminalitet er efterhånden velkendt. Derimod er måden, hvorpå de involverede aktører forhandler deres sociale ansvar mindre belyst. Min teoretiske indfaldsvinkel er inspireret af nymaterielle teorier, bl.a. af Karen Barad. Analytisk fokuserer jeg på, hvordan forskellige maskulinitetsfænomener dannes i interaktionen mellem kønnede materielt-diskursive praksisser inden for og uden for fængslet. I den sammenhæng fremdrages, på den ene side, de indsattes egne etiske fordringer, identiteter og handlemuligheder og, på den anden side, de større samfundsmæssige kontekster og forforståelser, der gennemkrydser resocialiseringsprocessen. Analysen starter med at udfordre hypermaskuline stereotyper. De er ofte fremherskende i beskrivelser af lukkede højsikkerhedsfængsler, men er ikke helt så fremtrædende i de etnografiske data, jeg skaber under feltarbejdet i det åbne fængselsmiljø. Min undersøgelse peger på at indsatte, der er i gang med et resocialiserende forløb, praktiserer social ansvarlighed inden for en konkurrerende og mere traditionel maskulin forståelsesramme. I den sammenhæng er det at blive lønarbejder, en god søn eller familiefar eftertragtede identitetsmarkører. Imidlertid afviger nogle indsatte fra det traditionelle mandlighedsideal. Det drejer sig særligt om seksualforbrydere, der både under afsoningen og ved genindtræden på arbejdsmarkedet kan opleve at blive marginaliseret. Det sker i kraft af en machopraksis udbredt på begge sider af fængselsmuren. Disse mandlige dominansforhold er vanskelige at håndtere i det sociale arbejde, og problemstillingen bliver ikke mindre rodet af, at der tilsyneladende er usikkerhed om effekterne af behandlingstilbud til seksualforbrydere.