Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

2009: Stine Thiedemann Faber

Stine Faber: På jagt efter klasse. Ph.d.-afhandling. Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Aalborg Universitet 2008, 271 sider

På jagt efter klasse honoreres med KRAKA-prisen 2009 for på overbevisende vis at sætte fokus på kønnets sammenvævning med klasse i nutidens samfund. Værket genopliver derved det klassespørgsmål, som i de senere år har været underbetonet til fordel for analyser af samspil mellem køn, etnicitet og seksualitet.

På jagt efter klasse demonstrerer, at klassespørgsmålet er helt centralt, når det drejer sig om at begribe nutidens kvinder, om end klasse fremtræder meget indirekte. Med udgangspunkt i etnisk danske kvinders livsfortællinger demonstrerer værket, at sociale skel, distinktioner og skillelinier kontinuerligt reciteres og skabes i kvindernes italesættelse af og relationer til andre, og at kvindernes klassemæssige prægning har stor betydning for deres selvforståelse og for deres personlige oplevelser, erfaringer og handlingsvalg. Det fremgår imidlertid også, at klasse i højere grad manifesteres gennem modstand, afstandstagen og dis-identifikation end gennem accept og identifikation. Nogle af værkets mest spændende analyser viser således, hvordan klasse og køn virker sammen og producerer bestemte diskurser om fx moderskab. De interviewede kvinder retter således en social kritik ikke ud fra, at nogle er mere eller mindre økonomisk privilegerede, men ud fra, at der er nogen, som er mødre på forkerte måder. Herigennem viser værket, hvordan klasse i dag optræder i forklædning, og at individualisering og andre differentieringsprincipper ikke har gjort klassemønstre forældede – blot mindre synlige.

På jagt efter klasse bygger på interviews med 20 kvinder, og det er deres subjektive oplevelse af klasse, der studeres i værket. Teoretisk tages afsæt i Pierre Bourdieus forståelse af klasse som noget, der produceres i relationer mellem mennesker, og som noget, der eksisterer både som materielle fordelinger og som symbolske repræsentationer og mentale strukturer. Desuden hentes begrebet performativitet fra Judith Butler, hvilket bidrager til at tydeliggøre, at både køn og klasse er en aktiv og kreativ praksis. En af værkets bedrifter er gennem kvindernes livsfortællinger at levendegøre, hvordan klasse bearbejdes og forhandles som en del af identitetsskabelsen, selvom kvinderne ikke umiddelbart ytrer sig om klasse.

På jagt efter klasse har lagt nogle afgørende byggesten til en videre udforskning af klassespørgsmålet i dansk kønsforskning. Værket udgør et originalt og vigtigt bidrag til kønsforskningen, men også til den generelle sociologi ved at analysere klassers fremtrædelsesformer i nutidige samfund og ved at belyse sammenvævningen mellem køn og klasse. Ved at honorere På jagt efter klassemed KRAKA-prisen ønsker prisbestyrelsen, udover at værdsætte dette fine værk, også at stimulere den jagt efter klasse inden for kønsforskningen, som værket har slået an.

Bestyrelsen for KRAKA-prisen og Foreningen for Kønsforskning.