Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

2008: Birgitte Possing

Birgitte Possing: Uden omsvøb – Portræt af Bodil Koch.
Gyldenal 2007, 392 sider.

Uden omsvøb – Portræt af Bodil Koch honoreres med KRAKA-prisen for at løfte en af de mest betydningsfulde kvindestemmer i dansk politik og foreningsliv frem og dermed bidrage til dansk køns- og demokratihistorie. Set i lyset af den aktuelle demokratikanon udgør værket en nødvendig og autoritativ korrektion. Værket er på næsten 400 sider, velskrevet og fremragende illustreret.

Uden omsvøb er en synliggørelse af en markant demokratisk og kvindepolitisk stemme, der havde gennemslagskraft i sin samtid, og som har sat væsentlige spor i nutidens demokratiske kultur og kvindepolitiske profil. For det første fordi Bodil Koch i både teori og praksis fik sat et kvindeligt perspektiv på demokratiet. For det andet fordi Bodil Koch i sin politiske praksis lyttede til og bakkede op omkring bevægelser og organiseringer i det civile samfund.

Birgitte Possing skildrer Bodil Koch som en engageret debattør; som grundlægger af Folkevirke; som kvindelig politiker, kirke- og kulturminister; som teolog og kulturkritiker og endelig som intellektuel sparringspartner for ægtefællen Hal Koch. Forfatteren åbner også de mindre kendte sider af Bodil Kochs liv, men med respekt for den ”urørlighedszone” som Bodil Koch selv fastholdt gennem hele sit liv. ”De lukkede øjne” – titlen på et portræt af Bodil Koch – bliver i biografiværket en metafor for den stadige forhandling af den biograferedes og biografens grænser.

Uden omsvøb bidrager til udvikling af dansk kønsforskning på flere måder. For det første fordi værket kombinerer biografigenrens fokus på enkeltpersoners livsforløb med centrale kønspolitiske temaer såsom forholdet mellem det offentlige og det private; ligestilling og forskellighed; betingelser for at integrere kvinder i elitepolitik; betydningen af kvindepolitiske organiseringer mv. For det andet fordi det bliver en levendegjort markering af sammenhængen mellem den demokratiske og den kønspolitiske udvikling. Det er ikke mindst Bodil Kochs fortjeneste, at kvinder og køn blev tænkt ind i den demokratiske vision, som kom til at præge den danske efterkrigstid.

Værket bidrager også til en formidling af kønsforskningen, som rækker ud over kønsforskningen egne rækker. Det trækker her kønnet ind i en bredere formidling af centrale skikkelser og træk i den danske politiske, kulturelle og demokratiske udvikling. At der her stadig anno 2008 er brug for synliggørelsesprojekter, der sætter fokus på køn, vidner regeringens nye Demokratikanon om. Mens kanonen fremhæver Hal Koch og Grundtvig som chefideologer i det danske demokrati, er Bodil Koch lige så usynlig som stort set alle de andre kvinder, der har præget det danske demokrati. Men kanonen usynliggør ikke kun markante kvinder; den overser også grundlæggende de værdier og perspektiver, som bl.a. Bodil Koch repræsenterede. Det gælder det kønnede perspektiv på demokrati, men også den folkelige basis og den aktive deltagelse i foreninger og bevægelser, som har spillet en altafgørende rolle i den danske demokratimodel.

Ved at honorere Uden omsvøb med KRAKA-prisen ønsker prisbestyrelsen at værdsætte dette fremragende værk, som givetvis kan være med til at sætte det fokus på køn og folkelig deltagelse, som den officielle Demokratikanon helt overser.

Bestyrelsen for KRAKA- prisen og Foreningen for Kønsforskning

 .