Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Implementering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet: konventionens artikel 4, stk. 2 og dansk retspraksis, v. Mathilde Worch Jensen, cand.jur. og selvstændig juridisk konsulent

Oplægget omhandler den mere eller mindre generelle, lempeligere strafudmåling, der ses i sager om samlivsrelateret vold i Danmark (ift. andre sager om vold, hvor straffen er højere). Idet vold i nære relationer jo rammer kvinder uforholdsmæssigt hårdt, udgør den danske retspraksis i samlivsrelaterede voldssager en indirekte diskrimination af kvinder i strid med Istanbulkonventionens artikel 4, stk. 2, der blandt andet forpligter den danske stat til at ophæve enhver lov og praksis, som diskriminerer kvinder. Min gennemgang af retspraksis viser, hvordan ’kønnethed’ slet ikke tages i betragtning, når domstolene vurderer sådanne sager. Tværtimod lægger domstolene i formildende retning afgørende vægt på, om gerningspersonen under voldsudøvelsen befandt sig i en ’oprørt sindstilstand’, herunder 1) om der forud for volden har været uoverensstemmelser mellem parterne, 2) om volden er udøvet i forlængelse af en samlivsophævelse, samt 3) om parterne efterfølgende har genoptaget samlivet.

Med afsæt i en analyse af publicerede domme om vold i nære relationer afsagt af de danske domstole argumenterer jeg for, at straffastsættelsen i sager om samlivsrelateret vold udgør en indirekte diskrimination af kvinder, som, udover at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, medfører, at artikel 4, stk. 2 i Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet ikke er korrekt implementeret i dansk ret.