Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Vedtægter

§ 1: FORMÅL
Foreningen for Kønsforskning i Danmark er en faglig sammenslutning af kønsforskere samt personer, der er interesserede i kønsforskning. Foreningen arbejder for – at synliggøre kønnets betydning i videnskab, kultur og samfund – at danne netværk og fremme faglige diskussioner mellem medlemmerne – at udbygge samarbejdet mellem dansk og international kønsforskning – at fremme formidlingen og anvendelsen af kønsforskning – at skabe forbedrede økonomiske vilkår for såvel den institutionaliserede kønsforskning på universiteter, læreanstalter og i offentlige forvaltninger m.v., som for individuelle og privat organiserede og finansierede kønsforskningsinitiativer – at kønsforskning tilgodeses i bevillinger fra det offentlige til forskning, undervisning og anden formidling.

§ 2: MEDLEMSKAB
Foreningen for Kønsforskning i Danmark er en landsdækkende organisation, der består af enkeltpersoner. Institutioner og foreninger kan optages efter beslutning i bestyrelsen.

Stk. 2 Enhver, der tilslutter sig vedtægterne, kan optages i foreningen. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt.

Stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til foreningens bestyrelse eller ved ophør af betaling. Kontingentrefusion gives ikke.

§ 3: GENERALFORSAMLING
Der afholdes en årlig generalforsamling i april/maj måned for alle medlemmer. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og træffer beslutning om alle spørgsmål vedrørende foreningen, dens vedtægter og bestyrelse.

Stk. 2 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsordenen
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 • Fastsættelse af det kommende års kontingent
 • Beretning fra undergrupper
 • Valg af forkvinde/formand
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af “kritiske regnskabslæsere”
 • Eventuelt

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til dagsorden kan indsendes til bestyrelsen indtil 14 dage før generalforsamlingen og publiceres umiddelbart derefter på foreningens hjemmeside.

Stk. 4 Hvert medlemskab har én stemme, der udøves ved personligt fremmøde. Når institutioner/foreninger ønsker stemmeret ved en generalforsamling, giver de senest en uge i forvejen besked til bestyrelsen om, hvem der afgiver stemme for institutionen/foreningen på generalforsamlingen. Hvis den pågældende også er personligt medlem af foreningen, har vedkommende da to stemmer.

Stk. 5 Generalforsamlingen vælger en forkvinde/formand for perioden indtil næste generalforsamling. Desuden vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen ud over forkvinden/formanden består af minimum 5 og maksimum 9 personer, samt 3 suppleanter. Herudover vælges 2 “kritiske regnskabslæsere”.”

Stk. 6 For at regnskab kan godkendes, skal det være gennemgået af de “kritiske regnskabslæsere”.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller af 20% af medlemmerne (skriftligt).

§ 4 BESTYRELSE
Foreningen for Kønsforskning i Danmark ledes af en bestyrelse på minimum 6 og maksimum 10 personer, der varetager foreningens interesser ved samarbejde og koordination såvel internt som eksternt. Den valgte forkvinde/mand er født medlem af bestyrelsen og er formelt ansvarlig i administrativ og økonomisk forstand. Ved konstitueringen efter generalforsamlingen fordeler bestyrelsens medlemmer de øvrige opgaver og ansvarsområder mellem sig. Ansvarsfordelingen gælder normalt frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen meddeler fordelingen af opgaver og ansvarsområder til foreningens medlemmer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer tillægges kompetence til at tegne foreningen udadtil i forhold til deres tildelte ansvarsområde. Beslutninger på foreningens vegne diskuteres dog så vidt muligt blandt bestyrelsens medlemmer. Alternativt fremlægges de efterfølgende til orientering og godkendelse.

Stk. 2. a Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen på en ordinær generalforsamling, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Genvalg er muligt, dog maksimum 8 år i træk.

Stk. 2. b Personvalg afgøres ved simpelt flertal, evt. i flere afstemningsrunder.

Stk. 2. c Kandidater er valgt uden afstemning, hvis der kun er opstillet det antal, der skal vælges.

Stk. 2. d Stemmesedler er kun gyldige, hvis der er stemt på det antal kandidater, der skal vælges.

Stk. 3 Ved valg til bestyrelsen tilstræbes, at mindst to medlemmer vælges blandt personer bosiddende vest for Storebælt og mindst to medlemmer vælges blandt personer bosiddende øst for Storebælt.

Stk. 4 Ved valg til bestyrelsen tilstræbes, at studerende og arbejdsløse er repræsenteret med hver mindst ét medlem, og at personer med fast tilknytning til en højere læreanstalt er repræsenteret med mindst to medlemmer.

Stk. 5 For foreningens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende formue.

Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til mindst to årlige bestyrelsesmøder.

Stk. 7 Dagsordenforslag til bestyrelsesmøder fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden mødet.

Stk. 8 Alle afstemningsspørgsmål afgøres ved simpel flertalsafgørelse blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der kan kræves skriftlig afstemning. Ved stemmelighed skal punktet tages op ved næste bestyrelsesmøde, og hvis der fortsat findes stemmelighed, afgøres sagen ved, at forkvindens/formandens stemme tæller dobbelt. Mistillidsafstemninger skal udsendes til ekstraordinær generalforsamling. Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan kræve et punkt til skriftlig afstemning blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 5 BESTYRELSENS INTERNE OG EKSTERNE UDVALG
Bestyrelsen kan nedsætte interne og eksterne udvalg til varetagelse af foreningens forskellige interesser. Disse udvalg kan tildeles kompetence til at handle på foreningens vegne, dog således at bestyrelsen altid skal orienteres.

Stk. 2 Medlemmerne kan oprette eksterne udvalg i form af undergrupper eller lokalforeninger med egen ledelse. Lokalgrupperne har udtalekompetence i lokale spørgsmål.

§ 6 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan foreslås af alle medlemmer. Ændringsforslag udsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamling.

Stk. 2 Ændringsforsalg vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling efter forudgående høring af samtlige medlemmer.

Stk. 3 Foreningen kan opløses med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling, efterfulgt af en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen skal bekræftes ved simpelt flertal for at være gyldig.

Stk. 4 I tilfælde af foreningens opløsning træffer den ekstraordinære generalforsamling beslutning om, hvem foreningens midler skal tilfalde.

§ 7 TIDSSKRIFT
Foreningen abonnerer kollektivt på tidsskriftet “Kvinder, Køn og Forskning”. Alle medlemmer modtager således tidsskriftet for en del af deres kontingent. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Odense d. 20. april 1990.

· Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 19. april 1991: Birgit Petersson.
· Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april 1994: Anne Margrete Berg.
· Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 21. april 1995: Kirsten Gomard.
· Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 14. april 2000: Iris Rittenhofer.
· Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 15. november 2001: Gitte Sofia Kirkeby.