Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årsberetning 2015

Årsberetning 2015 for Foreningen for Kønsforskning i Danmark

 

Bestyrelsens sammensætning 2015-2016:

 • Inge Henningsen (forkvinde)
 • Anette Fauerskov Bruus Jørgensen
 • Mia von Qualen
 • Rebekka Mahler
 • Sharon Davara Thomsen
 • Michael Nebeling Petersen
 • Anna Chris Thomson

 

Kritiske regnskabslæsere:
Helle Poulsen
Gry Høngsmark Knudsen

 

KRAKA-prisbestyrelsen:

 • Inge Henningsen
 • Karen Sjørup
 • Bodil Olesen,
 • Anette Fauerskov Bruus Jørgensen

 

Medlemstal
Foreningen har i alt 117 medlemmer. Det er 23 mindre end sidste år. Medlemmerne er fordelt på

42 studerende/arbejdssøgende/pensionister, 71 i arbejde, 2 institutioner og 2 gratis medlemskaber

 

Økonomi
Foreningen har i 2015 – trods medlemstilbagegangen – et driftsoverskud på 5.284,14. Dette kan dels forklares ved, at medlemstilbagegangen er koncentreret blandt studerende, hvis kontingent på 350 kr. næsten alt sammen går til at betale abonnement på Kvinder, Køn og Forskning, dels at bestyrelsen ikke har haft rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøderne. I budget 2015 er beløbet til rejser og møder forhøjet.

Ved siden af betaling for abonnementer på Kvinder, Køn og Forskning er afholdelse af faglige arrangementer  incl årskonference) den største udgiftspost.  Når der også i budgettet for 2015 er afsat et relativt højt beløb til afholdelse af faglige arrangementer skal dette tages som udtryk for en fortsat prioritering af området.  Det skal bemærkes, at Foreningen havde en opsparing på 10.000 kr til jubilæums årskonferencen.  Det overskydende beløb indgår i det ordinære regnskab, der derfor reelt udviser et mindre overskud.

 

I 2015 har der ikke været udgifter til sekretær. Det tilstræbes at der ansættes en sekretær i det kommende år.  Opkrævning af  kontingent foregår via PBS og der er i 2015 ingen udgifter til porto. Udgifterne til administration må betragtes som meget lave.

 

Aktiviteter:

 

Forskningspolitiske aktiviteter

Foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg, netværk og fora:

Det Landsdækkende Koordinationsudvalg for Kønsforskning: Beate Sløk Andersen  har repræsenteret foreningen i dette udvalg, suppleret af Inge Henningsen. Udvalg består af en række repræsentanter fra de danske kønsforskningsmiljøer, der i princippet mødes to gange årligt med henblik på at udveksle erfaringer, diskutere forskningsmæssige og forskningspolitiske initiativer og give øvrige indspark til Koordinatoren for Kønsforskning, hvori udvalget er forankret. Udvalget har ikke haft mødet i 2015 og foreningens bestyrelse har diskuteret initiativer til at ændre formen for  det nationale samarbejde om kønsforskning

Foreningen har sammen med Koordinationen for kønsforskning rettet henvendelse til forskningsministerens ”Task force om køn og ligestilling i forskning” .  Med inspiration fra Norge og Sverige blev det foreslået ,  at oprette en ”Enhed for køn og videnskab” i uddannelses- og forskningsministeriet regi.  Ydermere blev det foreslået , at der igangsattes et målrettet projekt for ligestilling og kønsperspektiver i forskningen, og at der blev iværksat målrettede kampagner og etableres synlige måltal for kønsbalancen i akademia.  Forslag nød ikke i særlig grad fremme i udvalgsarbedet.

Kvinderådet: Kvinderådet koordinerer de kvindepolitiske krav og påvirker udviklingen nationalt og internationalt. 46 organisationer er medlemmer. Inge Henningsen er medlem af  Kvinderådets styrelse, og repræsenterer hermed Foreningen centralt i Kvinderådet. Foreningen deltog via Kvinderådet i arrangementer og initiativer i forbindelse med stemmeretsjubilæet.

Mainstreamingsnetværket: Mainstreamingnetværket af 2005 består af flere organisationer og enkeltpersoner fra bl.a. fagbevægelse, kvindebevægelse og forskningsverden. Netværkets formål er at fremme kønsmainstreaming som metode og dermed ligestillingen i Danmark. Mia von Qualen repræsenterer foreningen i Mainstreamingsnetværket.

Møder i Ligestillingsafdelingen: Foreningen deltager i  i Ligestillingsafdelingens halvårsmøder. Her fortæller afdelingen om de initiativer, der bliver sat i gang og organisationerne informerer om deres aktiviteter samt kommer med input til afdelingen. Foreningen er repræsenteret af forkvinden i denne sammenhæng.  Foreningen har i det forløbne støttet, at det tages initiativ til, at Ligestillingsministerens årlige Perspektiv- og handlingsplan erstattes af en egentlig ligestillingsstrategi, der omfatter alle samfundsområder.

Nordisk forening for ligestilling. Anette Fauerskov Bruus Jørgensen er trådt ind bestyrelsen for den Nordisk forening for ligestilling som repræsentant  for Foreningen. Hermed fungerer hun som medlem af  redaktionskomiteen for tidsskriftet Nora.

 

Formidling/synliggørelse:

Facebook og web: Bestyrelsen bruger fortsat Facebook som platform for løbende kommunikation om stort og småt til medlemmerne. Facebook-siden bruges tillige som reklamesøjle for arrangementer, der er arrangeret af foreningen eller andre relevante organisationer/foreninger. Foreningens hjemmeside har fået nyt design takket være webmaster Michael Nebeling, hvilket har gjort hjemmesiden mere ”tidsløs” og derfor ikke stiller de samme krav om løbende blogindlæg, hvilket bestyrelsen har haft svært ved at leve op til.

Kvinder, Køn & Forskning: Dette tidsskrift bliver udgivet af en udgivelsesforening og er huset og støttet af Koordinationen for Kønsforskning, KU. Foreningen har en økonomisk aftale med tidsskriftet, således at foreningens medlemmer modtager tidsskriftet. Dette synes stadig at være til gensidig gavn for både foreningen og tidsskriftets udgivere.

Vækstlaget: Foreningen har fortsat sit meget succesfulde samarbejde med KVINFO omkring ”Vækstlaget”, hvor færdige kandidater og ph.d.er præsenterer deres forskning og hvor der er tid til at networke over en drink efterfølgende. Der er afholdt to arrangementer per semester. Det har ikke været muligt at etablere tilsvarende aktiviteter andre steder, men det er stadig et mål for Foreningen. Foreningen har en samarbejdsaftale med Kønsanalytisk Forum (et studenterdrevet initiativ) og har ydet støtte til et arrangement.

 

Andre møder: Foreningen har (i beskedent omfang) fortsat traditionen med samtalemøder, idet der har været afholdt et møde med Bente Rosenbeck om ligestilling på universiteterne.  Ved generalforsamlingen 2015 afholdt Pernille Ipsen et meget velbesøgt foredrag med titlen: Døtre af slavehandlen: Køn, race og blandede ægteskaber i den danske slavehandel på Guldkysten, 1700-1850

 

Årskonferencen i 2015  (jubilæumskonference):
Den 18. april husede Syddansk Universitet den årlige konference for dansk kønsforskning, der i år havde overskriften “Krop(u)mulig – Jubilæumskonference om den medierede krop”. Forskerprogrammet for Sundhed, Reproduktion, Køn og Krop (SUKK) havde valgt at fokusere konferencen omkring spørgsmål om den medierede krop: Hvad kan vi lære om kroppen og dens fremkomstformer gennem studier af medieringer? Med over 150 deltagere fra hele landet, tre keynote speakers, 12 workshopsessions og oplæsninger fra aktuelle danske forfattere, var programmet stramt men fokuseret. I forbindelse med konferencen blev der udarbejdet en jubilæumsfolder der satte fokus på årskonferencerne.

 

Krakaprisen 2015

Krakaprisen 2015 gik til værket Har videnskaben køn? Kvinder i forskning af Bente Rosenbeck.

Prisbestyrelsen skrev ”Med bogen Har videnskaben køn? samler og formidler Bente Rosenbeck mange års undervisning i køn og kønsteori på Københavns Universitet, dansk ligestillingshistorie og viden om ligestilling i Akademia … Værket skriver overbevisende kvinders ligestillings- og uddannelseshistorie ind i universitetshistorien og videnskabshistorien, og kobler på ambitiøs vis denne til videnskabsteorien og kønsvidenskabens videnskabskritik”.