Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årsberetning 2012

År 2012 har for Foreningen for Kønsforskning både budt på nye bestyrelsesmedlemmer og en stadig omfattende deltagelse i netværk og udvalg. I det følgende redegøres for årets gang i foreningen.

Bestyrelsens sammensætning 2011-2012

Forkvinde
Beate Sløk-Andersen, cand.mag. i europæisk etnologi, fuldmægtig, KU

Øvrige medlemmer
Bine Boldsen, cand.ling.merc., udviklingskonsulent, Videnscenter for Integration
Michala Hvidt Breengaard, Ph.d.-studerende, Sociologisk Institut, KU
Sharon Davara Thomsen, projektmedarbejder, Kvinderådet
Mia Høwisch Kristensen, AC-generalist, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, Kontoret for Tværgående Økonomi
Rikke Juel Madsen, Ph.d.-stipendiat, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
Rebekka Mahler, cand.scient.soc., forskningsbibliotekar, KVINFO
Ekin Samer, cand. scient. soc, boligsocialmedarbejder, KAB
Mia von Qualen, cand.mag., faglærer Politiskolen, Rigspolitiet
Katharina Willesen, KA-studerende i litteraturvidenskab, Københavns Universitet

Suppleanter
Inge Henningsen, cand. stat., seniorforsker, AU
Michael Nebeling Petersen, Ph.d., Ekstern lektor, DIS

Kritiske regnskabslæsere
Gry Høngsmark Knudsen
Helle Poulsen

KRAKA-prisbestyrelsen
Beate Sløk-Andersen (forkvinde i Foreningen for Kønsforskning)
Rebekka Mahler (repræsentant for Foreningen for Kønsforsknings bestyrelse)
Yvonne Mørch (medlem af Foreningen for Kønsforskning)
Christina Fiig (medlem af Foreningen for Kønsforskning)
Christian Groes-Green (ekstern repræsentant)

Administration

Medlemsadministration

Forneningen havde ved udgangen af 2012 samlet set 168 medlemmer. Medlemmerne var fordelt mellem 83 personer i arbejde, 81 studerende, 2 institutioner og 2 gratis medlemsskaber. I september nedsatte Foreningen en arbejdsgruppe med det formål at øge Foreningens medlemstal. I den forbindelse blev der sendt en mail til undervisere, som beskæftiger sig med kønsrelaterede emner på forskellige universiteter i Danmark, hvori underviserne blev opfordret til at informere de studerende om Foreningen. Desuden henvendte arbejdsgruppen sig i samarbejde med Koordinationen for Kønsforskning til institutioner og organisationer, der kunne have en interessere i at blive medlemmer. Endelig rettede gruppen henvendelse til tidligere medlemmer af Foreningen for at høre, om de var interesserede i at blive medlemmer igen.

Udkommet af denne indsats for at få flere medlemmer har desværre ikke været så markant som ønsket, men Foreningen håber at initiativet om ikke andet har skabt større opmærksomhed omkring Foreningens stadige eksistens og virke.

Økonomi
Foreningens medlemstal har vist en svag tilbagegang og året har givet et mindre underskud. Dette skyldes primært udgifter til sekretærbistand og bestyrelsen har derfor besluttet, at en delopgaver igen udføres af bestyrelsen. På den baggrund vurderer vi, at økonomien er konsolideret og at der vil være plads til bl.a. udbredelse af Vækstlaget til andre universitetsbyer.

KRAKA-Prisen
KRAKA-prisen blev i år overrakt til Tobias Raun og Michael Nebeling Petersen, begge for deres ph.d.-afhandlinger. Raun modtog prisen for afhandlingen Out Online: Trans Self-Representation and Community Building on YouTube, mens Nebeling Petersen modtog prisen for afhandlingen Somewhere, over the rainbow: Biopolitiske rekonfigurationer af den homoseksuelle figur.

I løbet af året er vedtægterne for KRAKA-prisen udredt, da der har været usikkerhed omkring, hvordan prisbestyrelsen sammensættes og hvordan valg hertil bør foregå. Fremover vil prisbestyrelsen blive valg hvert år på Foreningens generalforsamling, hvor der er mulighed for siddende medlemmer af prisbestyrelsen at genopstille, og nye kandidater kan vælges ind.

Foreningspolitiske aktiviteter

Foreningen er repræsenteret i forskellige forsknings- og ligestillingspolitiske fora og har også i perioden taget selvstændige initiativer til fremme af en kønsforskningspolitisk dagsorden. Foreningen har i regi af Koordinationen for Kønsforskning fortsat sin deltagelse i arbejdet med at kønsmainstreame det Strategiske Forskningsråds program FORSK2020.

Deltagelse i udvalg

Foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg, netværk og fora:

Det Landsdækkende Koordinationsudvalg
Diverse bestyrelsesmedlemmer deltager i dette udvalg, der er forankret hos Koordinationen for Kønsforskning på Københavns Universitet. Dette udvalg består af en række repræsentanter fra de danske kønsforskningsmiljøer, der mødes to gange årligt med henblik på at udveksle erfaringer, diskutere forskningsmæssige og forskningspolitiske initiativer og give øvrige indspark til Koordinationen. Udvalget har bl.a. deltaget i et forskningsstrategisk seminar for at sætte fokus på, hvordan kønsforskning indtænkes i både en ny dansk og europæisk forskningspolitik.

Kvinderådet
Kvinderådet koordinerer de kvindepolitiske krav og påvirker udviklingen nationalt og internationalt. 46 organisationer er medlemmer. Inge Henningsen har siden juli 2012 repræsenteret Foreningen i Kvinderådets styrelse, hvor hun foruden de månedlige styrelsesmøder deltager i Kvinderådets internationale arbejde samt har arbejdet med Kvinderådets indspil i regeringens Kontaktudvalg for EU 2020-strategien.

Kvartalsmøder i Ligestillingsafdelingen
Dialogen med Ligestillingsafdelingen har det sidste år været begrænset, da der ikke har været indkaldt nogle møder i efteråret, hvorefter det er meddelt, at kvartalsmøderne fremover vil være halvårsmøder og derfor kun finde sted to gange årligt. På møderne fortæller afdelingen om de initiativer, der bliver sat i gang og de deltagende organisationerne informerer om deres aktiviteter samt kommer med input til afdelingen. Foreningen repræsenteres i denne sammenhæng af forkvinden, som bl.a. har forsøgt at lægge op til aet større samarbejde på tværs af det ligestillings- og forskningspolitiske område.

FORDI
I 2012 ændrede Kønsnetværket navnet til FORDI, og dermed ændrede det også fokus og indsatsområder. FORDI er et fagligt netværk af danske ulandsorganisationer og andre organisationer, der har til formål at styrke de danske ulands-NGO’ers arbejde med ligestilling og rettigheder. Foreningen har tidligere deltaget i netværkets arbejde, da et af formålene er at få et mere kontinuerligt samarbejde mellem de NGO’er og forskere, der arbejder med køn og udvikling. Nu er der ikke længere et særligt fokus på køn og mainstreaming, og netværket handler i højere grad om kurser, samarbejde og erfaringsudveksling mht. konkrete udviklingsprojekter. Eftersom netværkets karakter og mål har ændret sig og ikke længere har den samme relevans i forhold til Foreningens overordnede arbejde, har vi valgt ikke at forny vores medlemskab af netværket i 2013.

Mainstreamingnetværket
Mainstreamingnetværket af 2005 består af flere organisationer og enkeltpersoner fra bl.a. fagbevægelse, kvindebevægelse og forskningsverden. Netværkets formål er at fremme kønsmainstreaming som metode og dermed kønsligestillingen i Danmark. Mia von Qualen repræsenterer Foreningen i Mainstreamingnetværket, som arbejder aktivt på flere niveauer for at lovgivningen om kønsmainstreaming bliver overholdt og ligeledes for, at den viden og kønsforskning, der bliver produceret i Danmark, bringes i spil med det formål at fremme kønsligestillingen i Danmark.

Nordisk Kunskap om Kön (NIKK)
Foreningens nordiske samarbejde har været lidt i dvale over de sidste par år, men ser nu ud til at genopstå med revitaliseringen af NIKK med nyt sekretariat i Göteborg. Foreningen har været til møde med sekretariatets medarbejdere for at tale om politiske udfordringer og prioriteter. Derudover forventes det nordiske samarbejde at blive styrket ved Nordisk Forum i 2014, hvor Foreningen vil afholde en workshop sammen med andre nordiske kønsforskningsforeninger.

Endelig har Foreningen i foråret 2012 sendt et støttebrev til rektor for Malmø Högskola, da kurser i kønsforskning ved denne institution var blevet planlagt nedlagt. Udover at dette vil svække den svenske kønsforskning, vil det også ramme danske studerende, der ofte tager kurser på den anden side af Øresund. Det ser dog ud til, at studerende i Malmø fremover vil være henvist til universitetet i Lund.

Formidling og synliggørelse

Vækstlaget
Foreningen har igen i 2012 i samarbejde med KVINFO afholdt arrangementsrækken Vækstlaget, hvor nyproduceret kønsforskning fra kandidater og ph.d.ere bliver præsenteret, og der er lejlighed til at networke over en drink efterfølgende. Det første vækstlag i foråret 2012 satte kønsidentiteter og – kategorier på spil. Beate Sløk-Andersen diskuterede køn som infrastruktur, Rikke Skyum fortalte om moderskabet som kulturel norm og Stine Frydendahl Larsen om kvindelige migrationsarbejderes husarbejde og politiske aktiviteter. Til det andet vækstlag var overskriften “Unge, rus og seksualitet”. Anna Busk Rasmussen kiggede nærmere på Paradise Hotel, mens Sidsel Harder diskuterede, hvordan unge oplever sammenhængen mellem stoffer og seksualitet. Det tredje oplæg lå uden for temaet, idet Helena G. Hansen udforskede debatten om kønskvotering i hhv. Danmark og Storbritannien. I efteråret tog vækstlaget med Ane Rottbøll Jørgensen “På tur i den kønnede by” med fokus på, hvordan køn er styrende for den måde unge piger bruger byen, og hvilken udfordring det stiller til byplanlægningen. Peter Edelberg præsenterede sin afhandling “Da bøsserne blev disciplineret af den grimme lov”, og Kevin Mogensen satte med afhandlingen “Body Punk – mandlige kropbyggere” spot på de mandlige bodybuildere og deres opfattelse af sig selv.

Kvinder, Køn & Forskning
Foreningen har fortsat et samarbejde med Koordinationen for Kønsforskning, således at Foreningens medlemmer modtager tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning, som huses og støttes af Koordinationen. Tidsskriftet modtager bevillinger fra Kulturministeriet og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

Den 16. november 2012 blev der holdt reception for Kvinder, Køn og Forsknings 20 års jubilæum, og i samme ombæring blev tidsskriftets open access lanceret. Fra november 2012 har der været open access til årgang 2007-2011 af tidsskriftet. Årgang 1992-2006 forventes også at blive lagt ud til open access i løbet af 2013, og fremover vil numrene blive lagt ud ca. et år efter, at de er udkommet. Koordinationen har indgået et samarbejde med det Kongelige Bibliotek om denne ordning, og numrene kan hentes via tidsskrift.dk.

Årskonference
Årskonferencen 2012 under titlen ”Tro, håb og kærlighed” blev afholdt på RUC af Center for Køn, Magt og Mangfoldighed. Konferencen fandt sted den 11. maj. I 2013 vil årskonferencen blive afholdt hos KVINFO, mens den kommende rækkefølge er: Aarhus i 2014, Odense i 2015 samt et endnu ikke-fastsat sted i 2016.