Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årsberetning 2009

Foreningens generalforsamling 2009 blev afholdt lørdag den 25. april på KUA i forbindelse med årskonferencen.

Bestyrelsens sammensætning 2009-2010
Forkvinde:
Helle Poulsen, fuldmægtig, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Ordinære medlemmer:
Inge Henningsen, cand.stat., lektor, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik, KU
Anita Frank Goth, cand.mag., redaktør, KVINFO
Gry Høngsmark Knudsen, cand.mag.,
Mia von Qualen, stud.mag, RUC, studentermedhjælper, Koordinationen for Kønsforskning, KU
Diana Højlund Madsen, ph.d. stud, RUC
Michala Hvidt Breengaard, cand.scient.soc., forskningsassistent, Koordinationen for Kønsforskning, KU
Vibeke Holm Hansen, cand.scient.soc., ph.d.-stipendiat, Sociologisk Institut, KU

Kritiske regnskabslæsere:
Christina Fiig, lektor, FREIA – Center for Kønsforskning, Aalborg Universitet
Lene Mørk Hansen, museumsinspektør, Kvindemuseet

KRAKA-prisbestyrelsen:
Forkvinde: Helle Poulsen
Bestyrelsesmedlem: Anita Frank Goth
Tidligere bestyrelsesmedlem: Anne Scott Sørensen, lektor, SDU
Tidligere bestyrelsesmedlem: Ann-Dorte Christensen, lektor, FREIA, AAU
Eksternt medlem: Niels Ulrik Sørensen, adjunkt, DPU.

Administration
Medlemsadministration
Foreningen har mistet ca. 20 medlemmer i 2009. Dette kan skyldes, at der var problemer med medlemslisten. Proceduren i forhold til medlemsadministrationen er blevet skærpet, og foreningens sekretær opdaterer løbende på baggrund af kontingentindbetalinger. I 2009 var der 159 medlemmer (75 studerende, 78 i arbejde og 6 institutioner).

Økonomi
2009 gav et overskud på 12.280,30 kr. Heraf blev 9096,50 kr udløst i forbindelse med underskudsgarantien til årskonferencen. Foreningens økonomi har således været stabil de sidste par år og vi har nu en formue på 42.212,53 kr, så der også fremover er plads til at dække uforudsete udgifter eller tilbyde årskonferencerne underskudsgaranti.

Repræsentation/forskningspolitik
Foreningen er repræsenteret i forskellige forsknings- og ligestillingspolitiske fora og har også i perioden taget selvstændige initiativer til fremme af en kønsforskningspolitisk dagsorden. I denne periode har vi bl.a. via koordinationsudvalget deltaget i et udvalgsarbejde om et nationalt kønsforskningsprogram, hvilket pt har ført til henvendelser til både ligestillingsministeren og videnskabsministeren for at få en drøftelse af dette, formidlet kontakt mellem Socialdemokraterne (Kirsten Brosbøl) og kønsforskere og andre med henblik på at give input til et beslutningsforslag om flere kvinder i forskning, deltaget aktivt i Mainstreamingnetværkets aktiviteter i forhold til kommunalvalget og oppositionens skatteudspil, holdt oplæg om perspektiver for dansk kønsforskning for Kønspolitisk Netværk på RUC.

Deltagelse i udvalg mv
Foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg, netværk og fora:

Koordinationens referencegruppe: Foreningen har fortsat sit gode og tætte samarbejde med Koordinationen for Kønsforskning og har været repræsenteret i referencegruppen. Denne er dog som en opfølgning på evalueringen blevet nedlagt. Der er nu nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra KU. Foreningen følger dog stadig koordinationens virke tæt, bl.a. via koordineringsudvalget.

Kønsforskningsmiljøernes koordineringsudvalg: Diverse bestyrelsesmedlemmer deltager i Koordinationsudvalget for Kønsforskning. Dette udvalg består af en række repræsentanter fra de danske kønsforskningsmiljøer, der mødes to gange årligt med henblik på at udveksle erfaringer, diskutere forskningsmæssige og forskningspolitiske initiativer og give øvrige indspark til Koordinatoren.

Kvinderådet: Kvinderådet koordinerer de kvindepolitiske krav og påvirker udviklingen nationalt og internationalt. 46 organisationer er medlemmer. Helle Poulsen har siden 2006 repræsenteret Foreningen i Kvinderådets styrelse, hvor hun foruden de månedlige styrelsesmøder deltager i Kvinderådets internationale arbejde, arbejdet omkring politisk og ledelsemæssig repræsentation og er tovholder på et udvalg om uddannelse og forskning.

Kønsnetværket: Kønsnetværket er en sammenslutning af de fleste danske u-landsorganisationer og andre organisationer. Det er et fagligt netværk, der har til formål at styrke de danske ulands-NGO’ere arbejde med køn, ligestilling og mainstreaming. Netværket bliver finansieret af Danida og huses af Folkekirkens Nødhjælp. Foreningen har deltaget i netværkets arbejde, da et af formålene er at få et mere kontinuerligt samarbejde mellem NGO’ere og forskere, der arbejder med køn og udvikling. Diana Madsen og Helle Poulsen har deltaget i netværket, og Diana Madsen sidder som suppleant i styregruppen.

Kvindemuseet i Danmark: Foreningen har været repræsenteret i Kvindemuseets bestyrelse ved Christina Fiig, der tidligere har været medlem af Foreningens bestyrelse. Christina har i årets løb orienteret Foreningens bestyrelse om aktiviteter på Kvindemuseet for at bibeholde den kontakt, der har været tradition, da Kvindemuseet var repræsenteret i Foreningens bestyrelse.

Mainstreamingsnetværket: Mainstreamingsnetværket består af en lang række organisations- og institutionsrepræsentanter, som er gået sammen om at lobby for mere kønsmainstreaming. Det gør netværket blandt andet ved at bruge organisationers navne og goodwill til at skubbe bag på politikere og embedsfolk.

Kvartalsmøder i Ligestillingsafdelingen: Foreningen indbydes hvert kvartal til et baggrundsgruppemøde for kvindeorganisationer i Ligestillingsafdelingen. Her fortæller afdelingen om de initiativer, der bliver sat i gang og organisationerne informerer om deres aktiviteter samt kommer med input til afdelingen. Helle Poulsen har deltaget i disse møder for foreningen.

Formidling/synliggørelse
Nyhedsbrev, web og blog
Bestyrelsen er begyndt at bruge mulighederne på nettet mere til at informere og inddrage foreningens medlemmer.

Der er ikke blevet udsendt nogle egentlige nyhedsbreve i årets løb, men bestyrelsen har brugt mailen til at udsende forskellige beskeder om bl.a. kontingent, bloggen, arrangementer og andet. Vi vil fortsætte med dette og opfordrer medlemmer, der ikke har modtaget sådanne mails fra os, til at sende deres mailadresse, så de kan komme på mailinglisten.

Samarbejder
De senere års forsøg på at puste liv i lokalforeningerne har ikke båret frugt. Bestyrelsen har derfor valgt en ny strategi i forhold til formidling og synliggørelse – samarbejde med andre aktører og foreninger. I foråret 2010 har vi derfor støttet Sociologisk Kønsnetværk på KU, der har stået for en række arrangementer om kønsforskning og undervisning i køn på KU.

Derudover har vi arrangeret to meget velbesøgte fyraftensmøder sammen med Kvinfo med oplæg fra henholdsvis tre færdige kandidater og tre færdige ph.d.ere. Dette samarbejde fortsætter i efteråret.

Kvinder, Køn & Forskning
Kvinder, Køn & Forskning bliver udgivet af en udgivelsesforening og er huset og støttet af Koordinationen for Kønsforskning. Derudover modtager det bevillinger fra Kulturministeriet og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Foreningen har en økonomisk aftale med tidsskriftet, således at foreningens medlemmer modtager tidsskriftet.

Årskonferencen
Foreningens årskonference 2009 fandt sted lørdag den 25. april på KUA under temaet: Køn som politisk slagmark. Konferencen var arrangeret af bestyrelsen.

I 2010 blev konferencen afholdt i Odense 24. april. Konferencen var arrangeret af SDU, under titlen: At lægge krop til.

Den fremtidige rækkefølge således:
2011: Aalborg
2012: Roskilde
2013: København
2014: Århus
2015: Odense

KRAKA-prisen
Som det er tradition blev KRAKA-prisen uddelt ved konferencen. Prisen tildeltes i 2009 Stine Thiedemann Faber for ph.d.-afhandlingen På jagt efter klasse. KRAKA-prisbestyrelsen består af tidligere forkvinde Anne Scott Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem Ann-Dorte Christensen, eksternt medlem Niels Ulrik Sørensen, bestyrelsesmedlem Anita Frank Goth og forkvinde Helle Poulsen..