Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årsberetning 2008

Foreningens generalforsamling 2007 blev afholdt fredag den 25. april på RUC.

Bestyrelsens sammensætning 2007-2008
Forkvinde Helle Poulsen, fuldmægtig, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Ordinære medlemmer:
Inge Henningsen, cand.stat., lektor, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik, KU
Charlotte Kroløkke, ph.d., cand.negot., lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
Anita Frank Goth, cand.mag., redaktør, KVINFO
Gry Høngsmark Knudsen, cand.mag.,
Mia von Qualen, stud.mag, RUC, studentermedhjælper, Koordinationen for Kønsforskning, KU
Diana Højlund Madsen, ph.d. stud, RUC

Kritiske regnskabslæsere:
Kirsten Gomard, lektor, AU
Lene Mørk Hansen, museumsinspektør, Kvindemuseet

KRAKA-prisbestyrelsen:
Forkvinde: Helle Poulsen
Bestyrelsesmedlem: Anita Frank Goth
Tidligere bestyrelsesmedlem: Anne Scott Sørensen, lektor, SDU
Tidligere bestyrelsesmedlem: Ann-Dorte Christensen, lektor, FREIA, AAU
Eksternt medlem: Niels Ulrik Sørensen, adjunkt, DPU.

Det primære fokus for bestyrelsen i år har været at få medlemsadministrationen til at fungere og arrangere årskonference.

Administration
Medlemsadministration
Foreningen administrerer selv kontingentopkrævningerne og medlemslisterne efter at have overtaget dette fra Syddansk Universitetsforlag. Forlaget skal stadig ifølge aftale med tidsskriftet udsende Kvinder, Køn og Forskning. Foreningen forsyner forlaget med adresselabels hver gang, der udkommer et nyt nummer, men al afregning for porto og ekspedition foregår med tidsskriftet. Kontingentopkrævningerne foregår via en aftale med PBS. Det betyder, at vi på et givet tidspunkt altid har overblik over, hvem der har betalt og hvem der er i restance i en online database hos PBS. Det fungerer godt og det har været en stor lettelse for bestyrelsen at der nu er styr på medlemsskaren.

Økonomi
På grund af at vi nu selv styrer økonomien, har det også været lettere at styre budgettet. 2008 har således givet et overskud på 15.563,80 kr. Vi har 178 medlemmer, der fordeler sig på 88 studerende/arbejdsløse/pensionister, 82 i arbejde og 8 institutioner.

Repræsentation/forskningspolitik
Foreningen er repræsenteret i forskellige forsknings- og ligestillingspolitiske fora og har også i perioden taget selvstændige initiativer til fremme af en kønsforskningspolitisk dagsorden. I perioden har vi bl.a. givet input til Lone Dybkjær i forbindelse med oppositionens bestræbelser på at få oprettet et videncenter eller ligestillingsombud, deltaget i evalueringen af Koordinationen, via Mainstreamingsnetværket deltaget i henvendelser til ligestillingsministeren og skatteministeren angående ligestilling og mainstreaming og deltaget i diskussioner med universiteterne og videnskabsministeriet om flere kvinder i forskning.

Deltagelse i udvalg mv
Foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg, netværk og fora:

Koordinationens referencegruppe: Foreningen har fortsat sit gode og tætte samarbejde med Koordinationen for Kønsforskning og er repræsenteret i referencegruppen. Helle Poulsen deltager i denne gruppe

Kønsforskningsmiljøernes koordineringsudvalg: Diverse bestyrelsesmedlemmer deltager i Koordinationsudvalget for Kønsforskning. Dette udvalg består af en række repræsentanter fra de danske kønsforskningsmiljøer, der mødes to gange årligt med henblik på at udveksle erfaringer, diskutere forskningsmæssige og forskningspolitiske initiativer og give øvrige indspark til Koordinatoren.

Kvinderådet: Kvinderådet koordinerer de kvindepolitiske krav og påvirker udviklingen nationalt og internationalt. 49 organisationer er medlemmer. Helle Poulsen har siden 2006 repræsenteret Foreningen i Kvinderådets styrelse, hvor hun foruden de månedlige styrelsesmøder, deltager i Kvinderådets internationale arbejde og i arbejdsmarkedsgruppen, der udvikler Kvinderådets politik på området.

Kønsnetværket: Kønsnetværket er en sammenslutning af de fleste danske u-landsorganisationer og andre organisationer. Det er et fagligt netværk, der har til formål at styrke de danske ulands-NGO’ere arbejde med køn, ligestilling og mainstreaming. Netværket bliver finansieret af Danida og huses af Folkekirkens Nødhjælp. Foreningen har deltaget i netværkets arbejde, da et af formålene er at få et mere kontinuerligt samarbejde mellem NGO’ere og forskere, der arbejder med køn og udvikling. Diana Madsen og Helle Poulsen har deltaget i netværket og Diana Madsen sidder som suppleant i styregruppen.

Kvindemuseet i Danmark: Foreningen har været repræsenteret i Kvindemuseets bestyrelse ved Christina Fiig, der tidligere har været medlem af Foreningens bestyrelse. Katarina har i årets løb orienteret Foreningens bestyrelse om aktiviteter på Kvindemuseet for at bibeholde den kontakt, der har været tradition, da Kvindemuseet var repræsenteret i Foreningens bestyrelse.

Mainstreamingsnetværket: Mainstreamingsnetværket består af en lang række organisations- og institutionsrepræsentanter, som er gået sammen om at lobby for mere kønsmainstreaming. Det gør netværket blandt andet ved at bruge organisationers navne og goodwill, til at skubbe bag på politikere og embedsfolk.

Kvartalsmøder i Ligestillingsafdelingen: Foreningen indbydes hvert kvartal til et baggrundsgruppemøde for kvindeorganisationer i Ligestillingsafdelingen. Her fortæller afdelingen om de initiativer, der bliver sat i gang og organisationerne informerer om deres aktiviteter samt kommer med input til afdelingen. Helle Poulsen har deltaget i disse møder for foreningen.

Formidling/synliggørelse
Nyhedsbrev, web og blog
Bestyrelsen er begyndt at bruge mulighederne på nettet mere til at informere og inddrage foreningens medlemmer.
Der er ikke blevet udsendt nogle egentlige nyhedsbreve i årets løb, men bestyrelsen har brugt mailen til at udsende forskellige beskeder om bl.a. kontingent, bloggen, festsymposier, lokalforeninger og andet. Vi vil fortsætte med dette og opfordrer medlemmer, der ikke har modtaget sådanne mails fra os, til at sende deres mailadresse, så de kan komme på mailinglisten.

Lokalforeninger
Bestyrelsen har satset på at ”udlicitere” aktiviteter til lokalforeningerne for at styrke de lokale miljøer og fordi den arbejdende bestyrelse ikke kan løfte opgaven med selv at arrangere aktiviteter ved siden af det løbende bestyrelsesarbejde.
Lokalforeningen Gefion afholdte i perioden tre arrangementer.

19. november arrangerede Gefion et debatarrangement om seksualitetsforskning i samarbejde med Kvinder, Køn og Forskning. Det var arrangeret som en samtale mellem forskere der alle på den ene eller anden måde beskæftiger sig med seksualitet i deres forskning, Bente Rosenbeck, Lene Myong, Maja Bissenbakker, Peter Edelberg. Der var stort fremmøde og en livlig diskussion. Et uddrag af samtalen vil blive trykt i Kvinder, Køn og Forskning.

D. 25. november 2008 holdt Gefion et eftermiddagsmøde med oplæg af Weihua Xiao (Weihua har en master i amerikanske studier fra SDU) med efterfølgende diskussion. Weihua præsenterede sin forskning i kvinders uddannelse i USA i et historisk perspektiv. Arrangementet, der blev holdt på KUA, var desværre præget af et temmelig dårligt fremmøde, men det var spændende og gav god anledning til spørgsmål og diskussion.

D. 17. februar 2009 afholdtes et arrangement med journalisten og forfatteren, Anya Poulsen, som har skrevet bogen Feminint forstærket om kvindelige rockmusikere. Arrangementet fandt sted på cafeen Din Nye Ven i det indre København og begyndte med en samtale/interview med Anya Poulsen om sin bog; om de udfordringer der er ved at være kvindelig musiker i Danmark, tanker og ideer bag bogen.  Musikeren Ane Østergaard fra Band Ane bidrog her med mere konkrete fortællinger om sine erfaringer med at være ung, kvindelig musiker i en kultur præget af mænd. Efter samtalen spillede Ane Band. Det var en stor success med et stort fremmøde og diskussionslystne deltagere.

Kvinder, Køn & Forskning
Kvinder, Køn & Forskning fungerer i praksis som foreningens medlemstidsskrift og er huset og støttet af Koordinationen for Kønsforskning. Derudover modtager det bevillinger fra Kulturministeriet og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. I den forløbende bestyrelsesperiode har der været en del diskussioner om tidsskriftets fremtid i forhold til blandt andet de nye krav om elektronisk publicering. Tidsskriftet er i gang med at undersøge mulighederne for forsinket open access.

Årskonferencen
Foreningens årskonference 2008 fandt sted lørdag den 26. april på DPU under titlen: Hvidhed og andre majoriserende bevægelser. Bestyrelsen vil gerne takke for en vellykket, velarrangeret og velbesøgt årskonference.
Den 18. danske årskonference for kønsforskning finder i år sted på KUA, lørdag den 25. april under temaet: Køn som politisk slagmark.

Årskonferencen 2009 falder uden for den almindelig rotationsordning, da den er arrangeret af bestyrelsen. Den fremtidige rækkefølge således: 2010: Odense, 2011: Aalborg, 2012: Roskilde, 2013: København, 2014: Århus etc.

KRAKA-prisen
Som det er tradition blev KRAKA-prisen uddelt ved konferencen. Prisen tildeltes i 2008 Birgitte Possing

KRAKA-prisbestyrelsen består af tidligere forkvinde Anne Scott Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem Ann-Dorte Christensen, eksternt medlem Niels Ulrik Sørensen, bestyrelsesmedlem Anita Frank Goth og forkvinde Helle Poulsen.

Via en ekstra donation fra Else Høyrup samt en donation fra anonym, er prisen nu forhøjet med 100.000 kr. Derfor er prisbeløbet sat op til 10.000 kr..