Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årsberetning 2007

Foreningens generalforsamling 2007 blev afholdt fredag den 27. april på Kvindemuseet i Århus. Her var det især foreningens økonomiske situation, der blev drøftet i lyset af problemerne med Syddansk Universitetsforlags administration af medlemskartoteket.

Bestyrelsens sammensætning 2007-2008
Forkvinde Helle Poulsen, fuldmægtig, Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Dansk Polarcenter)

Ordinære medlemmer:
Inge Henningsen, cand.stat., lektor, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik, KU
Charlotte Kroløkke, ph.d., cand.negot., lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
Anita Frank Goth, cand.mag., redaktør, KVINFO
Gry Høngsmark Knudsen, cand.mag.,
Mia von Qualen, stud.mag, RUC, studentermedhjælper, Koordinationen for Kønsforskning, KU

Kritiske regnskabslæsere:
Kirsten Gomard, lektor, AU
Lene Mørk Hansen, museumsinspektør, Kvindemuseet

KRAKA-prisbestyrelsen:
Forkvinde: Helle Poulsen
Bestyrelsesmedlem: Anita Frank Goth
Tidligere bestyrelsesmedlem: Anne Scott Sørensen, lektor, SDU
Tidligere bestyrelsesmedlem: Ann-Dorte Christensen, lektor, FREIA, AAU
Eksternt medlem: Niels Ulrik Sørensen, adjunkt, DPU.

I løbet af året har bestyrelsen holdt fem bestyrelsesmøder.

I 2007 blev Foreningens kontor/adresse flyttet fra RUC til Koordinationen for Kønsforskning på Københavns Universitet. Derudover har Koordinationen finansieret en studentermedhjælper som sekretær for foreningen i 2007. Bestyrelsen takker Hilda Rømer Christensen for denne håndsrækning.

Ved konstitueringen i juni 2007 definerede bestyrelsen sit arbejde i forhold til de tre overskrifter, som debatmødet i marts 2007 nåede frem til som foreningens kerneområder:
– administration
– repræsentation/forskningspolitik
– formidling/synliggørelse

Beretningen om bestyrelsens arbejde vil forholde sig til disse tre kerneområder.

Administration
Medlemsadministration
Som det fremgik af sidste års kommentarer til budgettet, har der de seneste år, men specielt for 2006, været problemer med Syddansk Universitetsforlags administration af foreningens medlemskontingenter. Efter et møde i april 2007 med forlaget holdt bestyrelsen nøje øje med, hvordan kontingentindkrævningen blev administreret. Med stikprøver og henvendelser fra medlemmer gik det efterhånden op for os, at det ikke kun var afregningen og manglende rykkere for restancer, der var problemet i forlagets håndtering af vores medlemsdatabase. Følgende problemer viste sig hurtigt:

  • De medlemslister, der fremsendes fra forlaget, er af svingende kvalitet. Ofte fremgår det ikke, om medlemmer har betalt eller ej eller hvilken type medlemskab, de har.
  • Der er ikke styr på, hvilke medlemmer der er i restance. Medlemmer, der på en medlemsliste er registreret som at have betalt kontingent, kan på den næste liste måneden efter lige pludselig være i restance.
  • Medlemmer, der har betalt, bliver ikke registreret som medlemmer, men ’forsvinder’. De fremgår ikke af medlemslisterne.
  • Medlemmer, der ifølge forlaget er i restance, modtager fortsat tidsskriftet.
  • Der bliver ikke sendt rykkere ud (dette gælder specielt for 2006).
  • De medlemmer, der reagerede på vores opfordring i 2007 om at betale 2006-kontingent, fik ikke en opkrævning for 2007.

Alt dette betyder, at medlemmerne føler sig meget dårligt behandlet. De får ikke det, de har betalt for, hvis de er forsvundet i systemet, og de kan ikke få klare svar, når de henvender sig til forlaget. Dette sammen med de manglende rykkere og kontingentopkrævninger har betydet, at foreningen har mistet medlemmer. Derudover betyder rodet i medlemslisterne, at bestyrelsen ikke har haft et reelt overblik over hvem der er medlem af foreningen.

Man kan selvfølgelig – i bagklogskabens lys – indvende at bestyrelsen burde have kontrolleret forlagets overholdelse af diverse aftaler mere grundigt, men vi betaler jo netop forlaget for at have styr på disse ting. Bestyrelsen har brugt uforholdsmæssig meget tid på at kontrollere disse aftaler, og da vi jo af gode grunde hverken har indblik i hvad der går ind på forlagets konto i foreningens navn eller overblik over de henvendelser forlaget modtager fra foreningens medlemmer har vi reelt ingen realistisk viden om antallet af medlemmer og de reelle årsager til den ’medlemsflugt’, vi har oplevet. Dette har været uholdbart og nødvendiggjort, at foreningen overtager medlemsregistreringen, således at vi kan være sikre på, at medlemsadministrationen bliver udført på den måde, vi ønsker. Bestyrelsen gik derfor i efteråret 2007 i gang med at få kontrakten, der gjaldt for 2008 med, ophævet. Det var en lang og sej proces, der dog til sidst lykkedes.

Nu administrerer foreningen således selv kontingentopkrævningerne og medlemslisterne. Forlaget skal stadig ifølge aftale med tidsskriftet udsende Kvinder, Køn og Forskning. Foreningen forsyner forlaget med adresselabels hver gang, der udkommer et nyt nummer, men al afregning for porto og ekspedition foregår med tidsskriftet. Kontingentopkrævningerne foregår via en aftale med PBS, hvor vi selv kan oprette og slette medlemmer, hvorefter systemet hver måned generer de relevante opkrævninger. Det betyder, at vi på et givet tidspunkt altid har overblik over, hvem der har betalt og hvem der er i restance i en online database hos PBS. De første erfaringer med systemet er meget positive.

Økonomi
Der bliver redegjort mere detaljeret for økonomien, når regnskabet og budgettet fremlægges. Her skal det nævnes, at regnskabet for 2007 ser meget bedre ud, end vi havde regnet med. Det skyldes bl.a. en stor forsigtighed fra bestyrelsens side, da budgettet var skrøbeligt i forhold til hvor meget, der skulle betales tilbage til forlaget på grund af for meget udbetalt kontingent i 2006 (se kommentarer til budget 2007 for uddybning af dette). Det skyldes også at lokalforeningerne ikke havde ansøgt om penge i 2007. Det har de til gengæld i 2008, hvilket vi vender tilbage til senere i beretningen.

Vi har også skiftet bank i perioden. Dette skyldtes, at KRAKA-prisen skulle geninvesteres, og vi i den forbindelse ikke syntes, at vi fik særlig god rådgivning hos Jyske Bank. Det fik vi derimod hos Jens Ravn, souschef i Danske Bank i Hunderup på Fyn. Det var bl.a. Jens Ravn, der fortalte os om PBS’ produkter til små foreninger. Derfor flyttede vi i løbet af efteråret ikke bare KRAKA-prisen, men også foreningens driftskonto til Danske Bank i Hunderup.

Repræsentation/forskningspolitik
Foreningen er repræsenteret i forskellige forsknings- og ligestillingspolitiske fora og har også i perioden taget selvstændige initiativer til fremme af en kønsforskningspolitisk dagsorden.

Valgkamp 2007
Under valgkampen i november 2007 kom den københavnske lokalforening Gefion – Feministisk Netværk i kontakt med Lone Dybkjær (Det Radikale Venstre), der inviterede Gefion og foreningen til en diskussion ligestillingspolitik. Dette møde resulterede i, at vi fik mulighed for at formulere input til Lone Dybkjærs ligestillingspolitisk oplæg i valgkampen. Det drejede sig blandt andet om videnscenter, et nationalt kønsforskningsprogram og undervisning i køn og ligestilling i børnehaver, folkeskoler og på seminarerne. Disse blev nogle af Lone Dybkjærs hovedparoler i valgkampen, og også siden har hun fremført netop disse temaer i debatter om ligestilling i folketinget og i den brede offentlighed. Vi vil fortsætte med dels at holde Lone Dybkjær fast på disse temaer, dels få de andre ordførerer/partier mere højlydt med i koret. Der er opbakning fra oppositionen, mens det kniber med regeringen og dets parlamentariske flertal. Bestyrelsen vil gerne takke Karen Sjørup, Annette Borchorst og Hilda Rømer Christensen, der alle med kort varsel bidrog til dette arbejde.

Henvendelse til Politisk-økonomisk udvalg
Folketinget har ikke et egentligt ligestillingsudvalg, men emnet bliver behandlet i Politisk-økonomisk udvalg (PØU). Gennem foreningens deltagelse i Mainstreamingsnetværket (se nedenfor) har vi været med i to henvendelser til PØU: Den ene om manglende kønsmainstreaming i Statens guide til konsekvensanalyser i det lovforberende arbejde. Den anden om manglende opfølgning på høringen om lovgivning vedrørende ligestilling og ikke-forskelsbehandling. Netværket kom i foretræde for udvalget i januar 2008 og der var stor interesse for netværkets synspunkter blandt udvalgets medlemmer. Det udløste et brev fra udvalget til ligestillingsminister Karen Jespersen, hvor hun blev bedt om at “kommentere anbefalingerne til efterlevelse af ligestillingsloven udleveret af Mainstreamingnetværket […] Herunder bedes ministeren redegøre, om ministeren er enig i den manglende efterlevelse af ligestillingsloven og hvad ministeren agter at gøre i den forbindelse”. Ministeren mener i sit svar ikke overraskende, at “der bliver […] gjort en bred indsats for at styrke arbejdet med kønsmainstreaming i hele den offentlige sektor” og henviser derudover til andre aktører, der arbejder aktivt for at fremme ligestilling som for eksempel Institut for Menneskerettigheder, SFI, Kvinfo, universiteterne, faglige organisationer m.fl. Afslutningsvis henviser hun til behovet for øget viden som en af forudsætningerne for at sikre “en effektiv efterlevelse af ligestillingsloven”. Det må jo så være foreningens opgave at holde hende fast på dette.

Lov om ligebehandlingsnævn
I januar 2008 var loven om et nyt ligebehandlingsnævn til behandling i folketinget. Nævnet skal behandle klager inden for en lang række diskriminationsområder (køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering, handicap) på grundlag af gældende lovgivning. Foreningen kom med input til oppositionens ligestillingsordførere. Vi påpegede – som også andre har gjort i høringsfasen – problemer i forhold til nævnets beføjelser (kan blandt andet ikke tage sager op af egen drift), behovet for en forebyggende og oplysende indsats, nævnets uafhængighed og kompetencer samt finansieringen, der ikke synes tilstrækkelig (1,7 millioner kr.). Vi påpegede også, hvordan den nuværende lovgivning på diskriminationsområdet i Danmark er en ‘mosaik’lovgivning, der dækker forskellige sfærer (fx arbejdsmarked og privatsfæren) forskelligt og henviste til, hvordan blandt andet Sverige i forbindelse med sammenlægningen af klageadgang vil vedtage en fælles anti-diskrimineringslovgivning og dermed bevæge sig væk fra ‘mosaikken’.

Autoritetslister
Foreningen deltager også i det koordinerende udvalg for kønsforskning (se nedenfor), og i dette regi har vi været med i en henvendelse til rektorkollegiet vedrørende de autoritetslister, der er under udarbejdelse. Brevet påpegede kønsskævheden i de udpegede grupper og anmodede om, at der ved fremtidige initiativer og udpegninger i rektorkollegiets og videnskabsministeriets regi tages hensyn til bestemmelserne i dansk ligestillingslovgivning vedrørende ligelig kønsfordeling i offentlige råd og udvalg. Ligeledes blev det anbefalet, at der bliver en kønskonsekvensvurdering af kvalitetsindikatorerne og de dertil knyttede bevillingssystemer, således at det bliver belyst i hvilken grad mænds hhv. kvinders publikationer falder uden for ”autoritetslisterne” og hvordan de tidsskrifter, hvor hhv. mænd og kvinder publicerer, er blevet vægtet. I forbindelse med dette brev udarbejdede Inge Henningsen en længere analyse af gruppernes sammensætning, der kan læses på foreningens blog.

Ligestillingsministerens Perspektiv- og handlingsplan
Ligestillingsminiserens perspektiv- og handlingsplan blev diskuteret i Folketinget i april 2008. I den forbindelse sendte bestyrelsen en henvendelse til ligestillingsordførerne med vores kommentarer til planen. Vi fokuserede specielt på tre områder: undervisning i køn og ligestilling, flere kvinder i forskning og viden som grundlag for ligestillingspolitikken. Disse emner blev i debatten blandt andet berørt af Lone Dybkjær og Pernille Vigsø Bagge. Hele henvendelsen kan ses på foreningens blog og hjemmeside.

Ligelønslov
I forbindelse med debat i folketinget i april om ligelønsloven har Mainstreamingsnetværket, som Foreningen er med i, udsendt en pressemeddelelse om regeringens forpligtigelser i forhold til oprettelse af uafhængige institutioner på ligestillingsområdet. Der henvises til forpligtigelserne i EU’s mainstreamingsdirektiv, der blandt andet pålægger regeringerne at oprette et eller flere organer, der kan foretage uafhængige undersøgelser og sørge for at borgerne kan få hjælp i sager om forskelsbehandling. Netværket foreslås, at der som i Norge og Sverige oprettes et ombud for ligestilling. I debatten i folketinget citerede Pernille Vigsø Bagge fra pressemeddelelsen. Hele pressemeddelelsen kan ses på foreningens blog og hjemmeside.

Deltagelse i udvalg mv
Foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg, netværk og fora:

Koordinationens referencegruppe: Foreningen har fortsat sit gode og tætte samarbejde med Koordinationen for Kønsforskning og er repræsenteret i referencegruppen. Kirsten Gomard har deltaget i det første møde i denne gruppe.

Kønsforskningsmiljøernes koordineringsudvalg: Diverse bestyrelsesmedlemmer deltager i Koordinationsudvalget for Kønsforskning. Dette udvalg består af en række repræsentanter fra de danske kønsforskningsmiljøer, der mødes to gange årligt med henblik på at udveksle erfaringer, diskutere forskningsmæssige og forskningspolitiske initiativer og give øvrige indspark til Koordinatoren.

Kvinderådet: Kvinderådet koordinerer de kvindepolitiske krav og påvirker udviklingen nationalt og internationalt. 49 organisationer er medlemmer. Helle Poulsen har siden 2006 repræsenteret Foreningen i Kvinderådets styrelse, hvor hun foruden de månedlige styrelsesmøder, deltager i Kvinderådets internationale arbejde og i arbejdsmarkedsgruppen, der udvikler Kvinderådets politik på området. Foreningen har også været repræsenteret på repræsentantskabsmødet i efteråret 2007 og generalforsamlingen foråret 2008.

Kønsnetværket: Kønsnetværket er en sammenslutning af de fleste danske u-landsorganisationer og andre organisationer. Det er et fagligt netværk, der har til formål at styrke de danske ulands-NGO’ere arbejde med køn, ligestilling og mainstreaming. Netværket bliver finansieret af Danida og huses af Folkekirkens Nødhjælp. Foreningen har deltaget i netværkets arbejde, da et af formålene er at få et mere kontinuerligt samarbejde mellem NGO’ere og forskere, der arbejder med køn og udvikling. Helle Poulsen har deltaget i netværket og sidder som suppleant i styregruppen.

Kvindemuseet i Danmark: Foreningen har været repræsenteret i Kvindemuseets bestyrelse ved Katarina Blomqvist     fra KVINFO, der tidligere har været medlem af Foreningens bestyrelse. Katarina har i årets løb orienteret Foreningens bestyrelse om aktiviteter på Kvindemuseet for at bibeholde den kontakt, der har været tradition, da Kvindemuseet var repræsenteret i Foreningens bestyrelse. Christina Fiig     overtager fra foråret 2008 pladsen.

Mainstreamingsnetværket: Mainstreamingsnetværket består af en lang række organisations- og institutionsrepræsentanter, som er gået sammen om at lobby for mere kønsmainstreaming. Det gør netværket blandt andet ved at bruge organisationers navne og goodwill, til at skubbe bag på politikere og embedsfolk. Og ved at tage fælles initiativer som en høring på Christiansborg om strukturreformens manglende mainstreaming, konferencer i Århus og København om den manglende mainstreaming i det kommunale arbejde, deputationer i Folketinget på forskellige ligestillingsspørgsmål og senest en stribe markeringer i forbindelse med 100 året for kvinders kommunale valgret.

Kvartalsmøder i Ligestillingsafdelingen: Foreningen indbydes hvert kvartal til et baggrundsgruppemøde for kvindeorganisationer i Ligestillingsafdelingen. Her fortæller afdelingen om de initiativer, der bliver sat i gang og organisationerne informerer om deres aktiviteter samt kommer med input til afdelingen. Helle Poulsen har deltaget i disse møder for foreningen.

Formidling/synliggørelse
Nyhedsbrev, web og blog
Bestyrelsen er begyndt at bruge mulighederne på nettet mere til at informere og inddrage foreningens medlemmer. Efter generalforsamlingen sidste år blev der installeret et CMS-system på foreningens hjemmeside, der har gjort det lettere at opdatere denne. Systemet har stadig en række børnesygdomme, der er ved at blive udbedret, men i det store hele har det lettet arbejdet.

I januar lancerede bestyrelsen en blog, hvor foreningens medlemmer og andre interesserede kan diskutere køn, ligestilling, forskningspolitik og andre emner af interesse for foreningens medlemmer. Vi vil også annoncere foreningens og lokalforeningernes arrangementer mv. på bloggen. Indtil videre er der indlæg om de forskellige henvendelser til politikerne som foreningen har været med, om autoritetslister, om gender and excellence og om køn på universitetet. Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage i debatten på bloggen.

Der er ikke blevet udsendt nogle egentlige nyhedsbreve i årets løb, men bestyrelsen har brugt mailen til at udsende forskellige beskeder om bl.a. kontingent, bloggen, festsymposier, lokalforeninger og andet. Vi vil fortsætte med dette og opfordrer medlemmer, der ikke har modtaget sådanne mails fra os, til at sende deres mailadresse, så de kan komme på mailinglisten.

Lokalforeninger
Som sagt har bestyrelsen i den hidtidige periode satset på at ”udlicitere” aktiviteter til lokalforeningerne for at styrke de lokale miljøer og fordi den arbejdende bestyrelse ikke kan løfte opgaven med selv at arrangere aktiviteter ved siden af det løbende bestyrelsesarbejde. Det har i 2008 foreløbig resulteret i flere arrangementer i København ved Gefion – Feministisk Netværk og et enkelt i Odense ved Kassandra.

Gefion var medarrangør til 8.-marts-initiativets arrangement ”Stop Sexkøb” 8. marts 2008. Det foregik med en stor demonstration fra Rådhuspladsen til Christianshavns beboerhus, hvor der efterfølgende var en masse aktiviteter. Her havde Gefion arrangeret en workshop med ph.d.-stipendiat Marlene Spanger, som fortalte om sit ph.d.-projekt om trans-national migration og prostitution. Workshoppen var velbesøgt og hele arrangementet var en stor succes. Gefion og Foreningen havde mulighed for at reklamere for aktiviteter mv. I forbindelse med ”Stop Sexkøb” blev der også lanceret en webside: Tagstillingmand.dk, hvor mænd tager stilling til sexkøb og prostitution. Der blev også trykt en folder med facts og tekster om prostitution. Lokalforeningens medlemmer lagde en del arbejde i både praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af arrangementet og ikke mindst møder og skriftlige debatindlæg – bl.a. til pjecen og en kronik i Information. Gefion havde modtaget økonomisk støtte til arrangementet, som gik til en samlet pulje til 8.-marts-initiativet 2008 til afvikling af hele arrangementet.

Mandag den 7. april 2008 havde Gefion arrangeret en paneldebat i Studenterhuset i København med overskriften ”Er der ligestilling på arbejdsmarkedet?” Panelet bestod af Lone Dybkjær fra Det Radikale Venstre, Helle Sjelle fra Det Konservative Folkeparti, Pernille Vigsø Bagge fra Socialistisk Folkeparti, Nanna Højlund fra FOA samt arbejdsmarkedsforsker Ruth Emerek fra Aalborg Universitet. Efter et oplæg om forskning og facts om arbejdsmarkedet i dag, blev det diskuteret hvordan, man kan fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet. En fin aften med et interessant indhold, hvor Gefion og Foreningen også havde mulighed for at reklamere lidt for aktiviteter mv. Panelet modtog vin med flotte Gefion-ettiketter som tak for deltagelsen. Gefion havde modtaget økonomisk støtte til arrangementet, som gik til vin til panelet samt til transport til Ruth Emerek fra Ålborg.

Kassandra i Odense har ikke været så aktive på det sidste, men i forbindelse med 8. marts arrangerede de et foredrag På rundtur i mors mave: Prænatale prinsesser og banditter ved Charlotte Kroløkke, SDU.

Kvinder, Køn & Forskning
Kvinder, Køn & Forskning fungerer i praksis som foreningens medlemstidsskrift og er huset og støttet af Koordinationen for Kønsforskning. Derudover modtager det bevillinger fra Kulturministeriet og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. I den forløbende bestyrelsesperiode har der været en del diskussioner om tidsskriftets fremtid i forhold til blandt andet de nye krav om elektronisk publicering. Tidsskriftet er i gang med at undersøge mulighederne for forsinket open access.

Årskonferencen
Foreningens årskonference 2007 fandt sted lørdag den 28. april på Århus Universitet under titlen: Nye generationer. Bestyrelsen vil gerne takke for en vellykket, velarrangeret og velbesøgt årskonference.

Den 18. danske årskonference for kønsforskning finder i år sted på DPU, lørdag den 26. april under temaet Hvidhed og andre majoriserende bevægelser.

Årskonferencen 2009 falder uden for den almindelig rotationsordning. Den fremtidige rækkefølge således: 2008: DPU, 2010: Odense, 2011: Aalborg, 2012: Roskilde, 2013: København, 2014: Århus etc.

KRAKA-prisen
Som det er tradition blev KRAKA-prisen uddelt ved konferencen. Prisen tildeltes i 2007 journalist og forfatter Pia Fris Laneth for bogen Lilys Danmarkshistorie. Indstilling og prismodtagerens tale kan læses her: http://koensforskning.dk/?page_id=213

KRAKA-prisbestyrelsen består af tidligere forkvinde Anne Scott Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem Ann-Dorte Christensen, eksternt medlem Niels Ulrik Sørensen, bestyrelsesmedlem Anita Frank Goth og forkvinde Helle Poulsen.

Sidste år kunne vi berette, hvordan de obligationer, som prisen er investeret i, var blevet udtrukket. På grund af forskellige omstændigheder gik der lang tid før prisen blev geninvesteret, og foreningen har derfor været nødt til at bruge 10.000 kr af prisens hovedstol til at dække prisgaven i 2007 og 2008. Pengene er nu geninvesteret i Danske Bank..