Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årsberetning 2006

1. Foreningens årskonference 2006 fandt sted lørdag den 29. april på Københavns Universitet under titlen: Køn, krop og seksualitet i Europa. I alt 130 personer deltog i årskonferencen. Den lokale arrangørgruppe var koordineret af Koordinationen for kønsforskning i Danmark og konferencen var arrangeret som en del af Købenahvns Universitets satsningsområde Europa i forandring. Bestyrelsen vil gerne takke for en vellykket, velarrangeret og velbesøgt årskonference. Som det er tradition blev KRAKA-prisen uddelt ved konferencen. Prisen tildeltes i 2006 lektor Anne Birgitte Richard, Institut for kultur og identitet, Roskilde Universitetscenter for doktorafhandlingen Køn og kultur. 1930’ernes og 1940’ernes kamp om køn, kultur og modernitet læst gennem kvindernes tekster.
Prismodtagerens tale kan læses her: http://koensforskning.dk.linux18.unoeuro.com/?page_id=220

2. Foreningens generalforsamling 2006 blev afholdt fredag den 28. april på Københavns Universitet. Her blev årsberetningen for 2005 gennemgået og kommenteret, en ny bestyrelse blev valgt og udfordringerne for bestyrelsens fremtidige arbejde blev diskuteret.

Bestyrelsens sammensætning 2006-2007
Forkvinde Rikke Randorff Hegnhøj, forskningskoordinator, NIKK

Ordinære medlemmer:
Bonnie Barr, forskningsassistent, Koordinationen for kønsforskning
Christina Fiig, adjunkt, Center for kønsforskning, AAU
Jo Krøjer, adjunkt, RUC
Helle Poulsen, akademisk medarbejder, Koordinationen for kønsforskning
Marlene Spanger, ekstern lektor, RUC
Lena Hesager, stud.mag, Kunsthistorie AU

Suppleanter (indgår traditionelt i bestyrelsesarbejdet):
Ingen kandidater.

Kritiske regnskabslæsere:
Kirsten Gomard, lektor, AU
Lene Mørk Hansen, museumsinspektør, Kvindemuseet

KRAKA-prisbestyrelsen:
Forkvinde: Rikke Randorff Hegnhøj (født medlem).
Bestyrelsesmedlem: Helle Poulsen
Tidligere bestyrelsesmedlem: Anne Scott Sørensen, lektor, SDU
Tidligere bestyrelsesmedlem: Ann-Dorte Christensen, lektor, FREIA, AAU
Eksternt medlem: Niels Ulrik Sørensen, adjunkt, DPU.

I løbet af året har bestyrelsen holdt fire bestyrelsesmøder og et debatmøde.

Foreningen har i 2006-2007 i en kort periode haft stud.mag. Martin Steiner ansat som sekretær. Resten af året har Foreningen – for at spare på udgifterne og rette op på Foreningens økonomi – valgt ikke at ansætte en ny sekretær. Sekretærfunktionen er i stedet blevet varetaget af Rikke og Helle. I 2007 planlægges Foreningens kontor/adresse flyttet fra RUC til Koordinationen for kønsforskning på Københavns Universitet og en ordning om køb af sekretærhjælp af Koordinationens studentermedhjælpere diskuteres.

3. Forkvindens beretning
På baggrund af generalforsamlingen 2006, der i høj grad var præget af diskussionen om Foreningens ”overlevelse” efter Videnskabsministeriets erstatningskrav mod Foreningen, blev det ved bestyrelsens første møde besluttet at koncentrere dette års aktiviteter omkring medlemsrekruttering (særligt blandt institutioner) og konkrete administrative arbejdsopgaver. Dette først og fremmest for at opprioritere en fastere styring af Foreningens økonomi samtidig med en kontinuerlig synliggørelse af Foreningen. Derudover har denne bestyrelse lagt vægt på at deltage aktivt i div. netværk – dels via de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansættelser og interesser, dels via de nationale netværk som Koordinerende møder, Ligestillingsafdelingens kvartalsmøder og andre forskningspolitiske netværk.

Det har i høj grad været denne bestyrelses hovedopgave i de sidste perioder at initiere og styrke aktiviteterne i lokalforeningerne. Pr. 2005 blev lokalforeningen i Odense Kassandra genoprettet og lokalforeningen i København Gefion genoptager deres aktiviteter i 2007. Derudover har der i forbindelse med planlægningen af Årskonferencen 2007 været en succesfuld deltagelse af studerende og yngre forskere fra Århus Universitet, som diskuterer at fortsætte arbejdet i regi af en lokalforening (se nedenfor).

Erstatningskrav vedr. Mangfoldighedsprojektet
Ved sidste års generalforsamling berettede bestyrelsen om den vanskelige erstatningssag, som Foreningen var blevet mødt med i 2005 af Ministeriet for Videnskab og Teknologi via Kammeradvokaten. Ved sidste års generalforsamling var sagen endnu ikke afsluttet. I september 2006 faldt der dom i sagen, som pålagde Foreningen at tilbagebetale renteindtægterne fra projektet på i alt kr. 18.096 samt de direkte sparede udgifter på den ikke-afholdte konference på DPU i projektperioden (se sidste årsberetning) i alt kr. 22.566. Foreningen har tilbagebetalt det fulde beløb og fået refunderet beløbet for de sparede udgifter til projektet fra CeLi på kr. 22.566.

Ud fra denne bestyrelses sidste to perioders intense arbejde med erstatningssagen skal det endnu engang understreges, at vi råder de kommende bestyrelser til ikke i fremtiden at påtage sig sådanne større administrationssager vedr. projekter. Bevillinger af denne størrelse og omfang (tidsperspektivet) er umuligt for foreningen at administrere.

Nyhedsbrev og web
Foreningen har i 2006 ikke udsendt det traditionelle julebrev på grund af en stor administrativ arbejdsbyrde. Vi opfordrer imidlertid den nye bestyrelse til at fortsætte den gode tradition for styrket kontakt mellem bestyrelsen og medlemmerne.

Foreningens webformidling ønskes opprioriteret i den kommende periode og den aftrædende bestyrelse har truffet beslutning om bl.a. at indkøbe et nyt og mere effektivt publiceringssystem til www.koensforskning.dk, så websiden i højere grad kan fungere som arkiv for Foreningens aktiviteter fremover.

Generalforsamling i den nordiske forening for kvinde- og kønsforskning
Forkvinden og Helle Poulsen deltog den 3. september 2006 i generalforsamlingen i den nordiske forening for kvinde- og kønsforskning i Polen i forbindelse med konferencen 6th European Feminist Research Conference. To vigtige emner blev diskuteret: 1) forbedringer af foreningens økonomi og 2) nyt navn for tidsskriftet NORA. Det blev besluttet at foreningen forbliver en medlemsorganisation, hvor medlemmer får tilbud om NORA til nedsat pris. Bestyrelsen fik til opgave at holde møde med de nationale foreninger for at diskutere samarbejdet generelt og muligheder for samarbejde om tidsskrifterne specielt. Dette møde planlægges afholdt i næste virksomhedsperiodes første år. Det blev endvidere diskuteret at ændre navnet på NORA. Tre forslag var i spil: NORA: Nordic Journal of Feminist Studies, NORA: Nordic Journal of Women’s Studies and Gender Research, NORA: Nordic Journal of Feminist Studies and Gender Research. Generalforsamlingen kunne ikke blive enige om et nyt navn, så bestyrelsen får til opgave at diskutere dette videre. To danske repræsentanter blev valgt til den nye bestyrelse: Christel Stormhøj, RUC, ordinært medlem (genvalgt) og Helle Poulsen, KU, suppleant.

Nordisk forskningspolitisk netværk
Foreningen er blevet indbudt til at deltage i det nyoprettede nordiske forskningspolitiske netværk, som – på initiativ af NIKK – er iværksat fra og med 2007. Netværket skal være et åbent forum for alle organisationer og miljøer i Norden, som er interesserede i at arbejde for at fremme kønsforskning på nationalt, nordisk eller europæisk niveau. Af konkrete planer fremover er en forskningspolitisk konference i Norge foråret 2008, og et muligt seminar for at præsenterne nordisk kønsforskning i Bruxelles. Se også her: http://kvinneriforskning.no/magasin/nordisk_nettverk.html Første møde i netværket afholdes den 26.-27. april 2007 i Bruxelles (i forbindelse med generalforsamlingen i European Platform of Women Scientists). Forkvinden deltager på vegne af Foreningen. Det vil fremover være muligt at søge støtte fra NIKK til rejseudgifter i forbindelse med møderne.

Debatmøde
Efter længere tids diskussion i bestyrelsen om Foreningens fremtidige arbejde i kombination med en dalende interesse for Foreningens aktiviteter (primært for bestyrelsesarbejdet) og store økonomiske udfordringer, men med et konstant medlemstal og et evigt aktuelt behov for at profilere og styrke dansk kønsforskning, besluttede bestyrelsen at afholde et debatmøde om Foreningens fremtid. Mødet fandt sted den 26. marts på Københavns Universitet. Trods et minimalt opmøde af Foreningens medlemmer fandt en frugtbar diskussion sted om, hvor Foreningen skal bevæge sig hen i fremtiden. Aftenen bød på oplæg fra Forkvinden, Christina Fiig     og Hilda Rømer Christensen om fremtidige ønsker og forventninger til Foreningens arbejde indenfor forskningspolitik, uddannelse og ligestilling.

Medlemsmødet gav fornyet energi til bestyrelsesarbejdet og lagde grunden for en ny medlemsrekruttering til bestyrelsen, der nu synes at bære frugt. Desuden diskuterede vi muligheden for at nedsætte en bred arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige kønsforskningsmiljøer inkl. Koordinationen og Kvinder, køn & forskning med henblik på at drøfte den fremtidige organisering og synergi mellem de forskellige enheder i dansk kønsforskning. Der lægges hermed op til, at dette videreføres i regi af den nye bestyrelse.

4. Udvalgsarbejde
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget har i den forløbne periode indført en løbende regnskabsføring for bedre at kunne administrere Foreningens økonomi. Se kommentarerne til dette års regnskab for uddybning.

Medlemsudvalget
Synliggørelses- og medlemsaktiviteter har været i fokus for medlemsaktiviteterne. Sammen med Koordinationen har vi fået trykt en plakat, der sendes ud til alle relevante institutioner samme med en opfordring om at tegne et institutionsmedlemskab af Foreningen.

Foreningen har søgt og modtaget et legat på kr. 7.000 fra Hulda Petersens Fond til at trykke vores postkort. Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at sende en varm tak til Hulda Petersens Fond, der med sit legat har gjort det muligt for Foreningen at styrke vores grafiske identitet i offentligheden og hermed bidrage til en højere grad af synlighed. Postkort og plakat er oprindeligt designet af studerende Marianne Bruunsbjerg (SDU), som reagerede på et opslag, vi formulerede til Videnskabsbutikken. Vi håber, at medlemmerne vil bidrage til at plakat og postkort får bred synlighed!

Politikudvalget
Politikudvalget har i denne periode fokuseret på at lægge kræfter i forskellige møder bl.a Ligestillingsministerens kvartalsmøder, forskningspolitiske konferencer og ved repræsentation i Kvinderådet, Koordinationens styregruppe og det landsdækkende koordinationsudvalg for kønsforskning.

5. Samarbejde med andre organisationer
Lokalforeninger
Som sagt har bestyrelsen i den hidtidige periode satset på at ”udlicitere” aktiviteter til lokalforeningerne for at styrke de lokale miljøer og fordi den arbejdende bestyrelse ikke kan løfte opgaven med selv at arrangere aktiviteter ved siden af det løbende bestyrelsesarbejde. Det har i 2006 resulteret i flere arrangementer i Odense og tilløb til genoplivning af lokalforeningerne i København og Århus. Desuden har bestyrelsen diskuteret nogle generelle retningslinjer for lokalforeningerne. De skal især målrettes mod forskere og studerende i lokalmiljøerne, som er medlem af Foreningen, men at det kan diskuteres at acceptere forskellige former for lokalforeninger i henhold til Foreningens samlede ønske om at rekruttere flere medlemmer og medlemsinstitutioner. Foreningen skal dog primært give økonomisk støtte til Foreningens egne medlemmer. Diskussionen fortsætter i den kommende bestyrelses periode samt oprettelsen af en geografisk opdelt medlemsdatabase, så lokalafdelingen kan målrette deres arrangementer mod lokale medlemmer.

Årsberetning lokalforeningen Kassandra 2006
Lokalforeningen i Odense har i løbet af 2006 afholdt flere foredrag samt medlemsmøder. Kyra Bryld har holdt oplæg med titlen: En queer eksistens: Sprogø-piger. Sofie Jørgensen holdt oplæg om mainstreaming som ligestillingsstrategi med udgangspunkt i en kønskonsekvensanalyse af den danske lov om barsel, mens Christina Gilling fulgte op på dette med et oplæg om kønskvoter i danske virksomheder.

Derudover har Kassandra afholdt 6 studiekredse, hvor vi har diskuteret forskellige temaer.
Her er to eksempler: Hip Hop: Ytringsfrihed eller Hate Speech? En diskussion med udgangspunkt i Jokerens “Møg luderen” og Kønnets katekismus (2005). Vi læser og diskuterer Lilian Munk Rösings bog.

Der er ligeledes blevet afholdt et 8. marts arrangement i 2007 med Karen Foss,´University of New Mexico med titlen: “Feminism and Change”. Karen diskuterede med udgangspunkt i disse spørgsmål: -How does change actually happen? -What strategies have been effective in producing change? -How have strategies for change evolved over the course of women’s movements?

Lokalforeningen vil i fremtiden satse på at afholde medlemsmøder/studiegrupper en gang om måneden og vil prioritere således, at foreningen ønsker i højere grad at deltage i den offentlige debat i de lokale medier, fx i form af kommentarer og kronikker, jf. vores deltagelse i TV2 Fyn i anledning af kvindernes internationale kampdag i 2006, hvor forkvinden udtalte sig om HIP HOP og kvindesynet i denne. Derudover vil foreningen arrangere et foredrag pr halvår.

Er du interesseret i at være med, er forudsætningen blot at være medlem af Foreningen for Kønsforskning i Danmark. Lokalforeningen kan kontaktes på: kassandra@groupcare.dk. Lokalforeningens aktiviteter vil også blive annonceret på Foreningens hjemmeside.

I 2006 har Foreningen for Kønsforskning bevilget kr. 1.000,- til lokalforeningen i Odense bl.a. til et arrangement om kønskvotering.

Koordinationen
Foreningen fortsatte i 2006 sit gode og tætte samarbejde med Koordinationen for kønsforskning i Danmark. Koordinationen er imidlertid i 2006 blevet indlejret under Københavns Universitet og har skiftet navn til Koordinationen for kønsforskning på Københavns Universitet. Koordinationen kører videre som koordination for kønsforskning, men skal nu selv skal finde finansiering til formidlings- og forskningsstrategiske opgaver. Dette løses ved at Koordinationen får adgang til overhead fra eksterne projekter i de kommende år. Koordinationen har midler til at køre de nuværende formidlingsaktiviteter (inkl. udgivelsen af Kvinder, køn & forskning) videre til og med 2007.

Kønsforskningsmiljøernes koordineringsudvalg
Christina Fiig repræsenterer bestyrelsen i Koordinationsudvalget for Kønsforskning i Danmark under landsdækkende forskningskoordinator Hilda Rømer Christensen. Dette udvalg består af en række repræsentanter fra de danske kønsforskningsmiljøer, der mødes to gange årligt med henblik på at udveksle erfaringer, diskutere forskningsmæssige og forskningspolitiske initiativer og give øvrige indspark til Koordinatoren. Bestyrelsen har i det forgange år deltaget i to møder i dette regi. Der er stadigt et omdrejningspunkt for diskussionen i dette regi, hvorledes den nationale koordinering af dansk kønsforskning vil kunne udmøntes i lyset af den nye administrative struktur efterfølgende Koordinationens indlejring på Københavns Universitet.

Desuden har udvalget drøftet muligheden for at styrke samarbejdet mellem de forskellige miljøer i Danmark og taget et forskningspolitisk initiativ i form af en henvendelse til Forskningsstyrelsens nye direktør Inge Mærkedahl med henblik på afholdelse af seminar/workshop/konference eller lignende om omkring forskningspolitik, kønsforskning og ligestilling i forskningen. Dette initiativ ligger fortsat stille.

Kvinderådet
Kvinderådet koordinerer de kvindepolitiske krav og påvirker udviklingen nationalt og internationalt. 49 organisationer er medlemmer. Helle Poulsen har siden 2006 repræsenteret Foreningen i Kvinderådets styrelse, hvor hun foruden de månedlige styrelsesmøder, deltager i Kvinderådets internationale arbejde og i arbejdsmarkedsgruppen, der udvikler Kvinderådets politik på området. Foreningen har været repræsenteret på repræsentantskabsmøde den 12. september 2006 og generalforsamling den 18. marts 2007.

Kønsnetværket
Kønsnetværket er en sammenslutning af de fleste danske u-landsorganisationer og andre organisationer som fx Kvinderådet, CeLi og Foreningen for kønsforskning. Det er et fagligt netværk, der har til formål at styrke de danske ulands-NGO’ere arbejde med køn, ligestilling og mainstreaming. Netværket har netop opnået en tre-årig bevilling fra Danida til finansiering af aktiviteterne og ansættelse af en koordinator, der huses af Folkekirkens Nødhjælp. Foreningen har deltaget i netværkets arbejde da et af formålene er at få et mere kontinuerligt samarbejde mellem NGO’ere og forskere, der arbejder med køn og udvikling. Helle Poulsen har deltaget i netværket.

Kvindemuseet i Danmark
Foreningen har været repræsenteret i Kvindemuseets bestyrelse ved Katarina Blomqvist     fra KVINFO, der tidligere har været medlem af Foreningens bestyrelse. Katarina har i årets løb orienteret Foreningens bestyrelse om aktiviteter på Kvindemuseet for at bibeholde den kontakt der har været tradition, da Kvindemuseet var repræsenteret i Foreningens bestyrelse.

Tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning
Kvinder, køn & forskning fungerer som foreningens medlemstidsskrift og er huset og støttet af Koordinationen for kønsforskning. Derudover modtager det bevillinger fra Kulturministeriet og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. I og med Koordinationens indlejring på Københavns Universitet (se ovenfor) må tidsskriftet fra 2008 søge alternative finansieringskilder. Foreningens medlemmer nyder godt af Kvinder, køn & forskning og bestyrelsen er aktivt repræsenteret i redaktionen. Christina Fiig     deltog den 28. august på tidsskriftets årlige redaktionsseminar som repræsentant for Foreningen og afleverede indspil til en diskussion om tidsskriftets fremtid, der bl.a. behandlede tidsskriftets fremtid i et 5-10 års perspektiv, en evt. kommende webudgivelse, tidsskriftets struktur i form af en anden redaktionskonstellation og det alment kulturelle aspekt af tidsskriftet.

Samarbejdet med SDUF
Denne periodes bestyrelse har været kraftigt utilfreds med samarbejdet med SDUF og håndteringen af vores medlemmer og kontingentindbetalinger og udsendelsen af div. information om generalforsamling mm. (jf. også diskussionen på sidste års generalforsamling). Vi har dog forsøgt at rette op på dette ved at skærpe dialogen med SDUF og forelagt dem en skriftlig retningslinjer for, hvordan vi ønsker, at de håndterer vores kontingentindbetalinger mm. Det skal understreges, at dette forsat er en af de administrative opgaver, bestyrelsen bruger mest tid på. Ved udgangen af denne periode har Helle Poulsen aftalt et møde med SDUF for at opklare årsagen til de tilbageholdte kontingentindbetalinger tilbage fra 2003 (se sidste års referat fra generalforsamlingen) og afklare den dårlige samarbejdsproces. Disse erfaringer videreformidles til udgivelsesforeningen for Kvinder, Køn & Forskning med henblik på at tage højde for dette i den kommende forlagskontrakt.

Kvartalsmøder i Ligestillingsafdelingen
Foreningen indbydes hvert kvartal til et baggrundsgruppemøde for kvindeorganisationer i Ligestillingsafdelingen. Helle Poulsen deltog i et af årets fire møder.

6. Årskonferencen 2007
Den 17. danske årskonference for kønsforskning finder i år sted på Århus Universitet, lørdag den 28. april under temaet Nye generationer. I år består arrangørgruppen af det nye Center for kønsforskning i samarbejde med Kvindemuseet og Kvindehistorisk Samling på Statsbiblioteket. Konferencen sætter fokus på en bred vifte af workshops om køn, kultur og samfund med tematisk fokus på nye generationer i ind- og udland og i nutid og fortid. Som plenumforelæsere er indbudt etablerede eksperter inden for international og dansk kønsforskning, professor Michael Kimmel fra University of New York og lektor Anne Løkke fra Københavns Universitet. I konferencens workshops er det først og fremmest unge forskere, der kommer til orde. Konferencen bliver således også en anledning til, at nye forskergenerationer kan træde i karakter.

Ifølge rotationsreglerne afholdes årskonferencen i 2008 i Odense, men da DPU for nylig er blevet optaget i rækken af lokale miljøer, der på skift afholder Foreningens årskonference, er den fremtidige rækkefølge således: 2008: DPU, 2009: Odense, 2010: Aalborg, 2011: Roskilde, 2012: København, 2013: Århus etc.

7. KRAKA-prisen 2007
På årskonferencen bliver årets KRAKA-pris uddelt. Prisbestyrelsen har i år modtaget fire indstillinger. KRAKA-prisens afkast er i år på kr. 931, da obligationerne, som hovedstolen er investeret i, er udløbet pr. marts 2006. Prisbestyrelsen har derfor i år valgt at hæve kr. 5.000 fra prisens hovedstol og geninvestere hovedstolen i obligationer, der sikrer så stort et afkast som muligt til de næste års prisuddelinger. KRAKA-prisbestyrelsen består af tidligere forkvinde Anne Scott Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem Ann-Dorte Christensen, eksternt medlem Niels Ulrik Sørensen, bestyrelsesmedlem Helle Poulsen og forkvinde Rikke Randorff Hegnhøj.

I prisbestyrelsen har vi i den forløbne periode – i overensstemmelse med prisens giver Else Høyrup – at ændre i det oprindelige gavebrevs bestemmelser for KRAKA-prisen. Det drejer sig først og fremmest om, at kravet om, at indstillere skal være foreningsmedlemmer ophæves. Paragrafstykkets nuværende ordlyd er, idet det forudsættes, at prisindstillere altid giver sig til kende for en prisbestyrelse under krav på anonymitet, som følger: “Kandidater til prisen kan indstilles af alle”. Som arvtagere til prisens midler indsættes institutionen KVINFO frem for foreningen Kvindelige Akademikere. Paragraffens nuværende ordlyd er derfor: “Såfremt foreningen måtte opløses skal midler, der måtte være i behold, udbetales til KVINFO under forudsætning af, at det fortsat vil uddele en tilsvarende pris efter de i nærværende gavebrev anførte retningslinier”..