Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årsberetning 2005

1. Foreningens årskonference 2005 fandt sted lørdag den 16. april på Aalborg Universitet under titlen: Magt og identiteter i en globaliseret verden. I alt 112 personer deltog i årskonferencen. Det lokale center for kønsforskning, FREIA, var arrangør. Bestyrelsen vil gerne takke for en vellykket, velarrangeret og velbesøgt årskonference. Som det er tradition blev KRAKA-prisen uddelt ved konferencen. Prisen tildeltes i 2005 adjunkt, ph.d. Nina Javette Koefoed, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet for ph.d.-afhandlingen: Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre – Køn og ret i dansk ægteskabs- og sædelighedslovgivning i det lange 18. århundrede. Afhandlingen er under udgivelse på Museum Tusculanums forlag. Prismodtagerens tale kan læses her: http://www.koensforskning.dk/kraka/2005%5Ftakketale/

2. Foreningens generalforsamling 2005 blev afholdt fredag den 15. april i Studenterhuset i Aalborg. Her blev årsberetningen for 2004 gennemgået og kommenteret, en ny bestyrelse blev valgt og visioner for bestyrelsens fremtidige arbejde blev diskuteret.

Bestyrelsens sammensætning 2005-2006
Forkvinde Rikke Randorff Hegnhøj, forskningsassistent, KU

Ordinære bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Sofia Kirkeby, cand.mag.
Helle Poulsen, ph.d.-stipendiat, KU
Lene Mørk, museumsinspektør, Kvindemuseet
Marlene Spanger, ekstern lektor, RUC
Jo Krøjer, lektor, RUC
Bonnie Barr, forskningsassistent, KU
Christina Fiig, amanuensis, AAU

Suppleant
Katarina Blomqvist, forskningsbibliotekar, KVINFO indgår på lige fod med de ordinære bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejdet.

I løbet af året har bestyrelsen holdt fire bestyrelsesmøder.

Foreningen har efter 2005 taget afsked med sekretær Stine Skøtt Thomsen. Stine har fået job i Sex og Samfund. Tak for Stines uundværlige indsats og held & lykke fremover! Foreningens nye sekretær pr. den 1. februar 2006 er Martin Steiner, stud.mag. fra RUC og KU. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde!

3. Forkvindens beretning
Mangfoldighedsprojektet
I 2001 modtog foreningen en bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (tips og lottomidlerne) til et projekt om mangfoldighedsledelse på universiteterne. Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2002 – troede vi. I efteråret 2005 modtog Foreningen en skriftlig rykker fra ministeriet, der pålagde foreningen at indsende et revideret regnskab for Mangfoldighedsprojektet med frist 15. november 2005. Hvis ikke fristen blev overholdt ville ministeriet rejse erstatningskrav mod foreningen på kr. 100.000. Kravet om tilbagebetaling havde sin årsag i ikke tidligere overholdte frister for indsendelse af et revideret regnskab for projektet, samt at projektet ikke havde afholdt en af fire lovede lokale konferencer (på DPU). Af forskellige uheldige årsager modtog forkvinden først dette brev efter fristens udløb. Det resulterede i, at vi måtte bede om udsættelse i sagen, som nu var overgået til Kammeradvokaten, fordi erstatningskravet var rejst. Projektleder Helle Balsby har figureret som kontaktperson i ministeriet og derfor var rykkerne sendt til hendes privatadresse.

Foreningen har indsendt et revideret regnskab til Kammeradvokaten. Regnskabet dækker de tre rater á kr. 200.000 som er blevet udbetalt til Center for Ligestillingsforskning (CeLi). Foreningen indgik i sin tid en fastprisaftale med CeLi (dengang Videnscenter for Ligestilling) om administration af projektet. Sammen med CeLi har foreningen overfor Kammeradvokaten redegjort for de udgifter, vi mener, der er blevet sparet i forbindelse med den aflyste konference på DPU. Kammeradvokaten har dog ikke været tilfreds med den hidtidige redegørelse over hvilke udgifter, der er blevet sparet som følge af aflysningen. CeLi har vedgået, at der er sparede udgifter, som skal tilbagebetales. Det drejer sig om det Kammeradvokaten kalder ’direkte udgifter’ (rejseomkostninger, hotel, formøder mv). Så langt er vi enige med Kammeradvokaten. De stiller dog spørgsmålstegn ved den implicitte forudsætning for redegørelsen, nemlig at der ikke er sparet indirekte omkostninger, som for eksempel menneskelige ressourcer, kopi og porto, ved en aflysning. Konflikten drejer sig om, hvornår det med rimelighed kan siges, at projektledelsen har været klar over, at konferencen ikke blev til noget og hvilke økonomiske konsekvenser det burde have haft. Der er i den forbindelse også uenighed om, hvad dokumenterne siger om tidspunktet for aflysningen af konferencen. Kammeradvokaten læser projektets slutrapport på en sådan måde, at det fra starten har været klart, at DPU ikke ville afholde en konference, hvorimod vi henviser til flere bilag til rapporten, hvoraf det fremgår at konferencen (eller rettere temadage) har været planlagt, at det kun er datoerne, der ikke har været fastlagt og at udskydelsen af afholdelsen af temadagene til efter projektets afslutning først er blevet meddelt projektledelsen kort før projektets afslutning. Vi mener således at det kun er de direkte udgifter, som man med en vis rimelighed kan sige, knytter sig til den ikke afholdte konference, der aldrig skulle have været udbetalt til CeLi, mens Kammeradvokaten fastholder at der må have været sparet indirekte udgifter.

Derudover har det reviderede regnskab vist, at bevillingen har trukket en renteindtægt på kr. 18.096. Dette beløb er blevet brugt til delvis finansiering af foreningens hjemmeside og brevpapir, der netop som en del af Mangfoldighedsprojektet blev re-designet. Det er dog Kammeradvokatens opfattelse, at renteindtægterne er blevet brugt uretmæssigt idet renteindtægter opfattes som en del af bevillingen og brugen af dem til hjemmeside og brevpapir ikke er blevet godkendt af Ministeriet. Renteindtægterne skal således også tilbagebetales til Ministeriet.

Sagens (foreløbige) status (maj 2006)
Foreningen har i samarbejde med CeLi indsendt en endelig redegørelse til Kammeradvokaten, der nu skal give Ministeriet en anbefaling om det videre forløb. Da vi jf. ovenstående er uenige med Kammeradvokaten om datoen for udskydelsen af konferencen på DPU og derfor også er uenig i vurdering af hvilket beløb, der skal tilbagebetales, kan sagen i yderste konsekvens ende i en retssag hvor det endelige beløb skal fastsættes. Foreløbig venter vi dog på det endelige tilbagebetalingskrav fra Ministeriet og derefter skal der tages stilling til, om vi vil acceptere dette krav. Sagen er i første omgang en sag mellem foreningen og ministeriet. Det er foreningen, der har fået pengene og som har købt en ydelse af CeLi. Det er derfor også foreningen, der ikke har brugt bevillingen korrekt ved at udbetale CeLi for mange penge i forhold til de formål, pengene var bevilliget til. Derfor kommer kravet om tilbagebetaling til i første omgang at tilgå foreningen, der så må sende kravet videre til CeLi. Indtil nu har CeLi været samarbejdsvillige i forhold til at anerkende, at der er penge, der skal betales tilbage, men vi kan risikere at komme i en situation, hvor kammeradvokaten og ministeriet skønner, at de sparede indirekte udgifter beløber sig til en højere sum end den CeLi er villig til at tilbagebetale og så står vi en helt anden situation, hvor vi får brug for juridisk bistand.

Med hensyn til renteindtægterne har vi i redegørelsen bedt ministeriet om med tilbagevirkende kraft at godkende brugen af disse til, hvad vi mener, har været i overensstemmelse med intentionerne i projektet. Hvis de ikke gør dette – hvad Kammeradvokaten vurderer de ikke gør – så skal Foreningen tilbagebetale kr. 18.096 som i 2001-2002 er brugt i foreningens regi til re-design af hjemmeside og tryk af brevpapir.

Erfaringsopsamling
Det er vores vurdering, at hvis foreningen/CeLi i sin tid havde tilbageholdt et beløb, der svarede til de direkte udgifter til den ikke-afholdte konference, så var denne sag aldrig opstået. Så havde foreningen vist, at man godt var klar over, at alle projektets aktiviteter ikke var blevet afholdt og at man havde draget de økonomiske konsekvenser af dette, i overensstemmelse med bevillingens betingelser. Dette gør kun denne sag ekstra ærgerlig.

Hvis projektets styregruppe, CeLi og foreningen i sin tid havde holdt projektet under langt bedre administration, er det vores opfattelse, at denne sag kunne være undgået. Dog er vi klar over, at det er et meget uheldigt sammenfald af flere faktorer som fx foreningens manglende kontinuitet i bestyrelsen, CeLis opståen efter nedlæggelsen Videnscenter for ligestilling (og dermed indefrysning af regnskaber) og aflysningen af den pågældende konference.

Konklusion
Vi kan ud fra dette konkludere, at vi IKKE i fremtiden vil råde foreningen til at gå ind i sådanne projekter om midler. Bevillinger af denne størrelse og omfang (tidsperspektivet) er umuligt for foreningen at administrere.

Nyhedsbreve
Forkvinden fortsætter denne form for løbende orientering til medlemmerne om bestyrelsens aktiviteter.

En svensk forening for kønsforskere?
Den 27. oktober deltog forkvinden i et planlægningsmøde på Stockholms universitet for at diskutere mulighederne for at stifte en svensk national forening for kønsforskning ”Behövs en nationell förening för genusforskare?”. Forkvinden holdt et oplæg om den danske forenings historie, formål og aktiviteter. Der var rig lejlighed til at udveksle erfaringer, da den finske forening SUNS også var repræsenteret. Den svenske forening er nu stiftet under navnet Genusforskarförbundet. De vil bl.a. arbejde for at fremme den videnskabelige virksomhed indenfor kønsforskning og sikre god forskningsetik blandt kønsforskere i Sverige.

Kære Helge Sander….
I november måned sendte forkvinden et åbent brev til videnskabsminister Helge Sander. I brevet gjorde foreningen opmærksom på, at vi stiller os positive overfor, at der fra regeringens side er et markant fokus på forskning, men også at det nyligt indgåede forskningsforlig lider af afgørende mangler, hvad angår mainstreaming og ligestilling. Vi pointerede desuden, at foreningen er stærkt betænkelig ved, at regeringen i forskningsforliget ikke har taget anbefalingen fra rapporten Alle talenter i spil – flere kvinder i forskning (juni 2005) til efterretning og fx afsat penge til et forskningsprogram, der kan være med til at udvikle yngre kvindelige forskningstalenter. Ministeriets rapport viser bl.a., at Danmark er relativt dårlig til at rekruttere kvindelige forskere på alle niveauer. Brevet blev offentliggjort i Dansk Magisterforenings medlemsblad og på deres hjemmeside.

Møde med Britta Thomsen
Forkvinden deltog i december i et lobbymøde i Bruxelles med den danske europaparlamentariker Britta Thomsen (S). Mødet var arrangeret af Koordinationen for Kønsforskning og NIKK. Formålet var at udveksle idéer til politiske indspil til forsknings- og kvindeudvalget i EU-kommissionen, hvor Britta Thomsen er henholdsvis næstformand og medlem.

4. Udvalgsarbejde
Bestyrelsesudvalget
Bestyrelsesudvalget sørger for indkaldelser, dagsorden, lokaler og forplejning til
bestyrelsesmøderne. Udvalget er endvidere ansvarligt for generalforsamlingens afholdelse (herunder indkaldelse, lokalereservering, dagsorden etc.). Det er udvalgets ansvar at referatet fra generalforsamlingen bliver sendt til foreningens medlemmer, til tidsskriftet Kvinder, køn & forskning samt til foreningens bankrådgiver.
Obligatoriske medlemmer: Forkvinden og sekretæren.

Økonomiudvalget
Økonomiudvalget har ansvar for tilsynet med foreningens økonomi. Økonomiudvalget har bemyndigelse til at uddele fuldmagt til at bruge foreningens konti. Udvalget har ansvar for at holde bestyrelsen underrettet om økonomien, samt at gøre sig overvejelser over fremtidssikring af foreningens økonomi. Økonomiudvalget er ansvarlige for, at der bliver udarbejdet et årligt regnskab og budget.
Obligatoriske medlemmer: Forkvinden og sekretæren.

Medlemsudvalget
Udvalget er ansvarligt for foreningens hjemmeside, arbejder med rekruttering og fastholdelse af medlemmerne, og distribuerer information om bestyrelsens arbejde til medlemmerne (blandt andet gennem nyhedsbreve). En årlig medlemskampagne er pålagt bestyrelsesarbejdet som følge af aftale med tidsskriftet Kvinder, køn & forskning.
Obligatoriske medlemmer: sekretæren.

År 2005:
Medlemsudvalget har arbejdet på flere fronter i det forgangne år. Dette gælder både medlemsrekruttering, udarbejdelse af guidelines til fremtidige årskonferencer, deltagelse i de aktuelle diskussioner om den nationale koordinering af dansk kønsforskning og ikke mindst oprettelse af en ny lokalforening i Odense.

Foreningen har iværksat en medlemskampagne, hvis formål skal være at undersøge foreningens medlemsrekruttering og mulighederne for at øge denne i forhold til målgruppen. Da vi imidlertid ikke råder over midler til at købe professionel hjælp, har vi opslået et projekt i universiteternes videnskabsbutikker. Projektet er et tilbud om at udforme et postkort og en plakatkampagne på uddannelsesinstitutioner. Kampagnen skal synliggøre foreningens arbejde og danne basis for en bedre medlemsrekruttering. Projektet skal både redegøre for målgruppen, for en PR- og distributionsstrategi samt udarbejde det grafiske materiale i overensstemmelse med layout på vores hjemmeside. Medlemskampagnen er blevet iværksat som et studenterprojekt i videnskabsbutikken. Marianne Brunbjerg (studerende på KU) vil udføre arbejdet. Som et foreløbigt pilotprojekt vil kampagnen tage udgangspunkt i miljøet i Odense (SDU) erfaringerne herfra vil så kunne overføres til kampagner på andre universiteter og uddannelsessteder.

På baggrund af tidligere års erfaringsopsamling og diverse mundtlige overleveringer lavede medlemsudvalget i år en guideline for årskonferencen, som dels figurerer på vores interne mailsystem og dels indgår i planlægningen af dette års konference. Vi afventer et regnskabsmatrix på baggrund af regnskabet fra årskonferencen 2006 for at kunne have flere beløb på budgetposterne. Disse guidelines skulle gerne facilitere logistik og organisation af årskonferencerne og ligeledes sikre kontinuiteten i denne tradition, som vi i bestyrelsen betragter som en central platform for dansk kønsforskning.

Medlemsudvalget har ligeledes arbejdet på at færdiggøre foreningens medlemsdatabase, hvis formål bl.a. er at kunne kommunikere med medlemmerne elektronisk og hermed spare dyre portoudgifter. Med henblik på at fuldende vores database gjorde vi foreningens årlige julebrev til budbringer. Brevet er de sidste par år sendt elektronisk, hvilket også var tilfældet i december 2005. Derudover sendte vi et brev ud til 54 medlemmerne som vi ikke har mailadresser på, med frankeret svarkuvert, for at få dem til at sende deres mailadresser retur til Nyhedsbrevet. Der er på nuværende tidspunkt kommet knap 20 svar.

Endeligt tog medlemsudvalget i 2004 initiativ til et optryk af foreningens folder og brevpapir. Folderen distribueres nu til miljøerne. Vi arbejder desuden på at relevante websider sætter et link ind til foreningen på deres sider. Hjemmesiden opdateres løbende. Vi har udvidet den en del i år med bl.a. tidligere KRAKA-prismodtageres takketaler samt tidligere programmer fra Årskonferencen og links til vores søsterorganisationer i DK og i Norden. Forslag til andre brugerbehov på hjemmesiden modtages gerne.

Politikudvalget
Udvalget arbejder for:

 • At initiere faglig diskussion blandt medlemmerne i forhold til at fremme kønsforskning og opfordre til faglige netværksdannelser.
 • At søge samarbejde med relevante aktører som fagforeninger (fx DM, DJØF og IDA), universitetsgrupperinger (fx ph.d.studienævn) og politikere (fx Ligestillingsafdelingen).
 • At være synlig indadtil mod medlemmerne og udadtil mod en bredere offentlighed.
 • At reflektere en kritisk holdning til div. initiativer (forslag til forringelse af ligestillingspolitik, køn i forskning etc.), dels en konstruktiv holdning til at igangsætte konkrete initiativer.

Politikudvalget repræsenterer foreningen i Koordinationens styregruppe og Kønsforskningsmiljøernes koordineringsudvalg.

År 2005: Flere kvinder i forskning – og hvad så?
Der har længe været tale om, at flere kvinder skal være del af dansk forskning. Men hvad sker der egentligt? I forlængelse af Videnskabs- og Ligestillingsministeriets rapport Alle talenter i spil – flere kvinder i forskning har det længe været politikudvalgets ambition at afholde et arrangement, der følger op på anbefalingerne i rapporten. Rapporten opridser en række forslag til initiativer for forskellige aktører – universiteter, ledere, forskere/kvinder og udkom mere eller mindre ubemærket i slutningen juni 2005. Udvalget har i flere omgange forsøgt at stable et arrangement på benene i København i løbet af 2004-2005. Omdrejningspunktet for dette arrangement har været at spille ind på den forskningspolitiske arena ved at promovere kønsforskning. Med arrangementet ønsker Foreningen at ’aktivere rapporten’, der i sine mål er visionære, men i sin mangel på handling katastrofal. Rapporten kan ses som en form for ’ta-selv-bord’ af forslag, som dog ikke hverken formaliseres eller iværksættes på politisk niveau. Således kalder rapporten i en vis forstand på, at forskellige aktører selv tager ansvar i forhold til problematikken og gør en forskel. Det vil vi gerne hjælpe med til. Et panel af aktører med repræsentanter fra Rektorkollegiet, universiteterne, Videnskabs- og Ligestillingsministeriet, samt politiske forskningsordførere m.fl. får ved dette arrangement mulighed for – i diskussion med publikum – at iværksætte initiativer, der følger tænketankens anbefalinger. Forskellige modeller og forslag til oplægsholdere har været på bordet, men bestyrelsen har desværre erfaret, at vi mangler den fornødne frivillige arbejdskraft for at kunne gennemføre det. I stedet har udvalget og bestyrelsen i det hele taget lagt kræfter i forskellige møder bl.a Ligestillingsministerens kvartalsmøder, forskningspolitiske konferencer og ved repræsentation i Kvinderådet, Koordinationens styregruppe og det landsdækkende koordinationsudvalg for kønsforskning.

5. Samarbejde med andre organisationer
Koordinationen
Foreningen har i 2005 fortsat sit tætte samarbejde med Koordinationen for kønsforskning og er repræsenteret i styregruppen v. Marlene Spanger. Der er afholdt to møder i 2005. De førende centre og forskningsenheder i Danmark har i marts 2006 indgået en aftale om etablering af en dansk stjernealliance for køns- og ligestillingsforskning. Formålet med stjernealliancen er at skabe synergi mellem forskningsmiljøerne og at få disse væsentlige samfundsmæssige behov omsat i forskningsmæssige prioriteringer både i den frie og i den strategiske forskning, i universiteternes forsknings- og undervisningsprioriteringer og i personale rekruttering på alle niveauer. Et af initiativerne fra gruppen er bl.a. forslaget om at afholde en ekspertworkshop, som kan belyse disse spørgsmål i dybden og danne afsæt for nye og målrettede initiativer. Anmodning om samarbejde om dette er sendt til Inge Mærkedal, direktør i Forskningsstyrelsen på vegne af Koordinationens styregruppe, kønsforskningsmiljøer og Foreningen for Kønsforskning i Danmark.

Kønsforskningsmiljøernes koordineringsudvalg
Christina Fiig repræsenterer bestyrelsen i Koordinationsudvalget for Kønsforskning i Danmark under landsdækkende forskningskoordinator Hilda Rømer Christensen. Dette udvalg består af en række repræsentanter fra de danske kønsforskningsmiljøer, der mødes to gange årligt med henblik på at udveksle erfaringer, diskutere forskningsmæssige og forskningspolitiske initiativer og give øvrige indspark til koordinatoren. Bestyrelsen har i løbet af det forgange år brugt en del energi på at diskutere fremadrettede perspektiver for den nationale koordination af dansk kønsforskning og ligeledes i den forbindelse Kvinder, køn & forsknings økonomi. I regi af det koordinerende udvalg har foreningen udtrykt bekymring for, hvad der skal ske med den nationale koordinerende indsats. Dette gælder både selv koordinationen og tidsskriftet, når Koordinationen indlejres på KU.

Kvinderådet
Kvinderådet koordinerer de kvindepolitiske krav og påvirker udviklingen nationalt og internationalt. 51 organisationer er medlemmer. Efter 3 år i Kvinderådet stopper Gitte Sofia Kirkeby fra foråret 2005 som styrelsesrepræsentant fra foreningen. På baggrund af de vundne erfaringer og kontakter kan foreningen fremover sparre og give input i forhold til Kvinderådet, der netop ønsker et tættere samarbejde med sine medlemsorganisationer. Pr. 2006 er Helle Poulsen valgt ind i Kvinderådets styrelse.

Kønsnetværket
Kønsnetværket er en sammenslutning af de fleste danske u-landsorganisationer og andre organisationer som fx Kvinderådet, CeLi og Foreningen for kønsforskning. Det er et uformelt frivilligt netværk, der har til formål at diskutere køn og udvikling og mainstreaming. I efteråret 2005 blev der på vegne af netværket indsendt en ansøgning til Danida om en 3-årig bevilling til et fagligt netværk. Foreningen er med i denne ansøgning. Et af formålene med at blive et økonomisk støttet netværk er at formaliseres og opnå midler til aktiviteter som fx informationsarbejde om køn og udvikling fx i form af seminarer og arbejdsgrupper. Det er målet at få et mere kontinuerligt samarbejde mellem NGO’ere og forskere, der arbejder med køn og udvikling. Det er planlagt, at netværket skal huses af Folkekirkens nødhjælp. Gitte Kirkeby og Helle Poulsen har deltaget i netværket.

Kvindemuseet i Danmark
Katarina Blomqvist repræsenterede i 2005 foreningen i Kvindemuseets bestyrelse. Kvindemuseet i Danmark er i en rivende udvikling. Museet har udvidet og lanceret et nyt museumsafsnit om med udstilling om børn for børn ”Pigernes og Drengenes historier”. Derudover har museet åbnet en filial af KVINFOs mentornetværk i Århus.

Tidsskriftet Kvinder, køn & forskning
Kvinder, køn & forskning fungerer som foreningens medlemstidsskrift og er huset og støttet af Koordinationen for kønsforskning. Derudover modtager det bevillinger fra Kulturministeriet og Forskningsrådet for samfund og erhverv. Foreningens medlemmer nyder godt af Kvinder, køn & forskning og bestyrelsen er aktivt repræsenteret i redaktionen. Tidsskriftet er i en løbende udvikling og aktuelt arbejdes der, med Koordinationen som tovholder, på en rapport, der evaluerer tidsskriftet og dets fremtidige økonomi.

6. Årskonferencen 2006
Vi glæder os til konferencen Køn, krop og seksualitet i Europa. I år er arrangørerne Københavns Universitet v. Koordinationen. Konferencen har modtaget økonomisk støtte fra Københavns Universitets satsningsområde Europa i forandring. Konferencens formål er at skabe rum for diskussioner og overvejelser over sammenhænge mellem køn, krop og seksualitet i Europa. Konferencen sætter fokus på:

 • Værdier og identiteter, der melder sig i kølvandet på de nye demokratiformer, medieforhold og (euro)globalisering.
 • Hverdagslivets kønnede og seksuelle omgangsformer i det nye og mangfoldige Europa.
 • Køn, identitet og seksualitet – i samtidens politisering, oplevelsesformer og oplevelsesøkonomi.

Ifølge rotationsreglerne afholdes årskonferencen i 2007 i Århus.

7. KRAKA-prisen 2006
På årskonferencen bliver årets KRAKA-pris uddelt. Prisbestyrelsen har i år modtaget 5 indstillinger. KRAKA-prisens afkast er i år på kr. 6.400, hvilket dækker udgifter til uddeling af prisen. KRAKA-prisbestyrelsen består af tidligere forkvinde Anne Scott Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem Karen Klitgaard Povlsen, eksternt medlem Niels Ulrik Sørensen, bestyrelsesmedlem Helle Poulsen og forkvinde Rikke Randorff Hegnhøj.

I bestyrelsen har vi i 2005 diskuteret kriterier for uddelingen af prisen og givet vores anbefalinger videre til prisbestyrelsen.

I indkaldelsen til prisen bør det tydeliggøres:

 1. at det er et værk og ikke en person, der indstilles,
 2. at det må være et aktuelt værk,
 3. at der kan indstilles fra alle fagtraditioner i Akademia.

Arrangørerne af årskonferencen skal afsætte tid i programmet til prisoverrækkelsen (fx 45 min.). Det er ikke en god ide at placere prisoverrækkelsen som det sidste punkt i programmet.

I prisbestyrelsen har vi i år diskuteret kriterierne for uddeling af prisen. Bl.a. hedder det i vedtægterne under vilkår § 4: “Kandidater til prisen kan indstilles af alle medlemmer af foreningen”. Dette ønskes ændret til ”Kandidater til prisen kan indstilles af medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen”.

8. Andre forskningspolitiske aktiviteter
Møde i Ligestillingsafdelingen
Foreningen indbydes hvert kvartal til et baggrundsgruppemøde for kvindeorganisationer i Ligestillingsafdelingen. Helle Poulsen deltog i et af årets fire møder.

Lokale initiativer
Ved generalforsamlingen 2005 blev der i det indeværende års budget som sædvanlig afsat penge til lokale arrangementer. Bestyrelsen har igennem flere år efterlyst initiativer på lokalt niveau med relevans for kønsforskningen og i regi af foreningen, hvis formål bl.a. er at synliggøre køns betydning i videnskab, kultur og samfund og at fremme formidlingen og anvendelse af kønsforskningen i samfundet. I dette efterår blev lokalforeningen ’Kassandra’ i Odense således genoplivet (beretning følger) og en lokalforening i København er under oprettelse i regi af Københavns Universitet. Vi glæder os til det fortsatte og fremtidige samarbejde!

Lokalforeningen Kassandra
I efteråret 2005 blev lokalforeningen Kassandra i Odense genoplivet. I øjeblikket består denne af fire bestyrelsesmedlemmer: Forkvinde Christina Gilling samt medlemmerne Bodil Kristensen, Sofie Jørgensen, Kyra Bryld og Bonnie C. Barr.

Lokalforeningen byder alle interesserede fra region Syddanmark velkomne. Lokalforeningens aktiviteter vil primært foregå på Syddansk Universitet og i medborgerhuset Badstuen i Odense. Kassandra vil fokusere på begivenheder af interesse for forskere, studerende og andre inden for køns-, ligestillings- og forskningspolitik.

Kassandra har med stor succes afholdt et 8. marts-arrangement om barsels –og ligestillingslovgivningen, et arrangement som også fik omtale i TV2-nyhederne. Foreningen planlægger at afholde endnu et foredrag i foråret med titlen: En queer-eksistens: Sprogø-piger. Kassandras kalender kan også ses på www.koensforskning.dk/lokalforening/kassandra/
Der vil også blive afholdt studiekredse med forskellige emner. Næste studiekreds d. 4. maj vil debattere bogen Kønnets Katekismus. Til alle lokalforeningens arrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

Vi håber, at lokalforeningen kan vokse sig større og opfordrer alle interesserede til at deltage. I efteråret vil Kassandra arbejde på et større forskningspolitisk arrangement i forhold til SDU og ligestillingspolitik i akademia.

Er du interesseret i at være med, er forudsætningen blot at være medlem af Foreningen for Kønsforskning i Danmark. Lokalforeningen kan kontaktes på: kassandra@groupcare.dk
Lokalforeningens aktiviteter vil også blive annonceret på Foreningens hjemmeside.

I 2005 har Foreningen for Kønsforskning bevilget kr.500,- til lokalforeningen i Odense til PR i forbindelse med deres arrangementer.

Derudover har vi i 2005 valgt at støtte Kvinderådets kampagne med kr.500,- til en postkortkampagne, der havde til formål at opfordre befolkningen til at stemme på en kvinde til kommunalvalget 2005.

Visioner for næste års bestyrelsesarbejde

 • Foreningens økonomiske fremtid (herunder afvikling af mangfoldighedssagen).
 • Fortsatte medlemsaktiviteter
 • Intensivering af det forskningspolitiske arbejde – gerne er fagligt arrangement – med udblik til Norden og det kommende europæiske Gender Institute

.