Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Årsberetning 2004

Bestyrelsen 2004-2005
Sammensætning
Efter generalforsamlingen 2004 så den nye bestyrelse således ud: forkvinde Rikke Randorff Hegnhøj som forkvinde. Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Gitte Sofia Kirkeby, Camilla Kring, Helle Poulsen, Lene Mørk og Charlotte Andersen. Charlotte har været på barselsorlov hele året og Christina Fiig har været suppleant for hende. Den anden suppleant i bestyrelsen er Katarina Blomqvist. Ved generalforsamlingens afslutning meddelte Louise Runge Mortensen, at hun ønskede at opstille til bestyrelsen. Generalforsamlingen besluttede, at Louise kunne indgå i bestyrelsesarbejdet som observatør, da valget officielt var afsluttet. Louise har deltaget i bestyrelsesmøderne på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer. Foreningen har stadig Stine Skøtt Thomsen som sekretær. Selvom Stine har været på udlandsophold i forbindelse med sine studier, har hun fortsat arbejdet for foreningen på ’long distance’ og i samarbejde med studievejlederen på vores kontor på RUC. Tak for det!

Struktur og arbejdsgang
I det forgange år har bestyrelsen ændret sin arbejdsgang fra en såkaldt flad struktur til en mere ’topstyret’. Det har betydet, at forkvinden har fået mere reel indflydelse på bestyrelsens daglige arbejde, men ingen ændrede formelle beføjelser. Denne strukturændring har først og fremmest udmøntet sig i ændringer af bestyrelsens forretningsorden:

§ 3: Ledelses- og arbejdsstruktur
Foreningens daglige ledelse varetages af forkvinden i samarbejde med sekretæren. Forkvinden fungerer som tovholder på de af bestyrelsesmøderne besluttede opgaver. Arbejdsformen er decentral og foregår fortrinsvis i specialudvalg. Mellem hvert bestyrelsesmøde arbejder udvalgene selvstændigt.
§ 4: Forkvinde/mand-posten
Forkvinden/manden har ikke tungere vægt ved afstemninger end andre bestyrelsesmedlemmer. Titlen indebærer en aktiv og offentlig positionering af foreningens og bestyrelsens arbejde.

Ellers foregår bestyrelsesarbejdet stadig i forskellige udvalg. Forkvinde, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indgår på lige vilkår i arbejdet i de forskellige udvalg. I løbet af året har bestyrelsen holdt 4 bestyrelsesmøder.

Udvalgsarbejde
Bestyrelsesudvalget
Bestyrelsesudvalget sørger for indkaldelser, dagsorden, lokaler og forplejning til bestyrelsesmøderne. Udvalget er endvidere ansvarligt for generalforsamlingens afholdelse (herunder indkaldelse, lokalereservering, dagsorden etc.). Det er udvalgets ansvar at referatet fra generalforsamlingen bliver sendt til foreningens medlemmer, til tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning samt til foreningens bankrådgiver.
Obligatoriske medlemmer: Forkvinden/-manden, sekretæren.

Økonomiudvalget
Økonomiudvalget har ansvar for tilsynet med Foreningens økonomi. Økonomiudvalget har bemyndigelse til at uddele fuldmagt til at bruge Foreningens konti. Udvalget har ansvar for at holde bestyrelsen underrettet om økonomien, samt at gøre sig overvejelser over fremtidssikring af foreningens økonomi. Økonomiudvalget er ansvarlige for, at der bliver udarbejdet et regnskab.
Obligatoriske medlemmer: Forkvinden/-manden, sekretæren.

År 2004: Som det blev fremlagt ved sidste års generalforsamling, blev der i 2003 og 2004 trukket moms af kontingenterne fra SDUF, hvilket forrykkede regnskabet i forhold til det budgetterede. Vi har imidlertid fået det samlede momsbeløb for 2003 og 2004 tilbagebetalt (jf. regnskab 2004). Tak til de kritiske regnskabslæsere for deres konstruktive arbejde med regnskab og budget!

Medlemsudvalget
Udvalget er ansvarligt for Foreningens hjemmeside, arbejder med rekruttering og fastholdelse af medlemmerne, og at distribuere information om bestyrelsens arbejde til medlemmerne (blandt andet gennem nyhedsbreve). En årlig kampagne er pålagt bestyrelsesarbejdet som følge af aftale med tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning.
Obligatoriske medlemmer: sekretæren (opdatering af hjemmesiden, medlemsdatabasen, udsende nyhedsbreve via SDUF, mailingliste).

År 2004: Medlemsudvalget har i 2004 brugt ressourcer på at diskutere mulige tiltag i forhold til at være synlige over for medlemmerne og til at rekruttere nye medlemmer. Vi bestræber os løbende på at gennemføre en mangefacetteret synlighedsstrategi. Vi opdaterer vores hjemmeside løbende, har fået genoptrykt medlemsfolderen, som vil blive distribueret til miljøerne i april måned, udsender breve til medlemmerne flere gange årligt og er i gang med at oprette en medlemsdatabase.

I budgettet for 2004 satte vi midler af til, at lokalforeningerne kunne afholde arrangementer af forskellige forskningsmæssig og forskningspolitisk karakter i samarbejde med bestyrelsen. Der har ikke været stor efterspørgsel efter midlerne, men vi vil gerne opfordre til, at der bliver større bud efter disse i 2005-2006, så de lokale medlemmer bliver ‘samarbejdspartnere’ i vores strategi for synlighed og rekruttering.

Foreningens sekretær Stine Skøtt Thomsen har i løbet af året oprettet en elektronisk medlemsdatabase, som gør vores kommunikation med medlemmerne mere smidig. Vi har anvendt denne database til at udsende en mail i forbindelse med årskonferencen og har herved fundet ud af, at mange email-adresser er mangelfulde eller ineffektive. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at sende en mail med deres fulde elektroniske adresse til foreningen@koensforskning.dk med teksten ’email-adresse i emnelinjen i løbet af foråret 2005.

Hjemmesiden opdateres løbende. Vi har planer om at udvide sidens profil ved at lægge tidligere KRAKA-prismodtageres takketaler ud samt tidligere programmer fra Årskonferencerne. Forslag til andre brugerbehov på hjemmesiden modtages gerne.

Vi har diskuteret en række muligheder for at rekruttere nye medlemmer. Tidligere har vi opstillet materialer i kantinerne på universiteterne og andre højere læreanstalter og brugt et sådant ‘set-up’ til at kommunikere med potentielle nye medlemmer. Det er ikke vores indtryk, at denne metode er rigtig gangbar, idet vores ’tilbud’ drukner i informationsmængden og en travl studenterhverdag. Det er vores indtryk, at det er mere konstruktivt at rekruttere medlemmer i forbindelse med arrangementer, årskonferencer, seminarer, undervisningstilbud mv. Vi vil gerne opfordre medlemmerne til at rekvirere den nye informationsfolder og til at distribuere denne lokalt.

Politikudvalget
Udvalget arbejder for:

  • At initiere faglig diskussion blandt medlemmerne i forhold til at fremme kønsforskning og opfordre til faglige netværksdannelser.
  • At søge samarbejde med relevante aktører som fagforeninger (fx DM, DJØF og IDA), universitetsgrupperinger (fx ph.d.studienævn) og politikere (fx Ligestillingsafdelingen).
  • At være synlig indadtil mod medlemmerne og udadtil mod en bredere offentlighed.
  • At reflektere en kritisk holdning til div. initiativer (forslag til forringelse af ligestillingspolitik, køn i forskning etc.), dels en konstruktiv holdning til at igangsætte konkrete initiativer.

Politikudvalget repræsenterer foreningen i Koordinationens styregruppe og Kønsforskningsmiljøernes koordineringsudvalg.

År 2004: Udvalget har i flere omgange forsøgt at stable et arrangement på benene i København i løbet af 2004-2005. Omdrejningspunktet for dette arrangement har været at spille ind på den forskningspolitiske arena ved at promovere kønsforskning. Forskellige modeller og forslag til oplægsholdere har været på bordet, men bestyrelsen har desværre erfaret, at vi mangler den fornødne frivillige arbejdskraft for at kunne gennemføre det.
I stedet har udvalget og bestyrelsen i det hele taget lagt kræfter i forskellige møder bl.a Ligestillingsministerens kvartalsmøder, forskningspolitiske konferencer og ved repræsentation i Kvinderådet, Koordinationens styregruppe og det landsdækkende koordinationsudvalg for kønsforskning.

Koordinationens styregruppe
Helle Poulsen (suppleant:: Camilla Kring) repræsenterer Foreningen i Koordinationens styregruppe. Der er holdt to møder i årets løb. Ved næstkommende møde er det især Koordinationens fremtid, der er på dagsordenen.

Kønsforskningsmiljøernes koordineringsudvalg
Christina Fiig (suppleant: Helle Poulsen) repræsenterer bestyrelsen i Koordinationsudvalget for Kønsforskning i Danmark under landsdækkende forskningskoordinator Hilda Rømer Christensen. Dette udvalg består af en række repræsentanter fra de danske kønsforskningsmiljøer, der mødes to gange årligt med henblik på at udveksle erfaringer, diskutere forskningsmæssige og forskningspolitiske initiativer og give øvrige indspark til koordinatoren.

Samarbejde med andre organisationer
Kvinderådet
Gitte Kirkeby er foreningens repræsentant i Kvinderådet. I det forløbne år har Kvinderådets aktiviteter været nationale som internationale. Nationalt har fokus været på barselfond, ligeløn og kønsopdelte statistikker, vold mod kvinder, strukturreform, valgkamp, seksualisering i det offentlige rum, MIA-pris mv.. Kvinderådet har kørt kampagne for sit etniske projekt med anonym telefonrådgivning for etniske kvinder.

Blandt danske ngo’er og forskere, som arbejder med ligestilling i internationalt og i udviklingsarbejde, er et kønsnetværk etableret. Det søger nu Danida om finansiering til formalisering som fagligt netværk. Foreningen bør notere sig, at man begge steder gerne ser en stærk forskerdeltagelse.
I EU-regi var Kvinderådet med til at indvælge de nye repræsentanter fra de østeuropæiske lande til Den Europæiske Kvindelobbys generalforsamling. I FN-regi har Kvinderådet deltaget FNs generalforsamling og Kvindekommissionens samling som del af de danske delegationer.
Efter 3 år i Kvinderådet stopper Gitte Sofia Kirkeby fra foråret 2005 som styrelsesrepræsentant. På baggrund af de vundne erfaringer og kontakter kan Foreningen fremover sparre og give input ift. Kvinderådet, der netop ønsker et tættere samarbejde med sine medlemsorganisationer.

Kvindemuseet i Danmark
Katarina Blomqvist repræsenterer Foreningen i Kvindemuseets bestyrelse. Kvindemuseet i Danmark er i en rivende udvikling. Museet udvider og forbereder en ny permanent udstilling om pigernes og drengenes historie. Derudover har museet åbnet en filial af KVINFOs mentornetværk i Århus.

Tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning
Kvinder, Køn & Forskning er Foreningens medlemstidsskrift og fik i 2004 bevilget kr. 255.000,- fra SSF over de næste 3 år. Det er en gladelig nyhed, især fordi Foreningens medlemmer nyder godt af Kvinder, Køn & Forskning. Samtidig er det en god håndsrækning til en anstrengt økonomi. Da bestyrelsen har repræsentanter i redaktionen arbejder vi tæt sammen med tidsskriftet og dets udgivelsesforening.

Årskonferencen
Sidste års årskonference blev afholdt lørdag den 17. april på RUC under titlen Køn og etnicitet: lokale og globale konfigurationer. Med de lokale arrangører CELI og Køn på tværs som primus motor, blev årskonferencen igen i år et vellykket og velbesøgt arrangement. Som det er tradition blev KRAKA-prisen uddelt ved konferencen. I år gik den til adjunkt, ph.d. Dorthe Staunæs, Danmarks Pædagogiske Universitet, for ph.d.-afhandlingen ”Køn, etnicitet og skoleliv”.

Vi glæder os meget til på Aalborg Universitet i morgen! De lokale arrangører FREIA skal have en stor tak for deres arbejde med at arrangere konferencen.
Ifølge rotationsreglerne afholdes årskonferencen i 2006 i København.

KRAKA-prisen 2005
I morgen på årskonferencen bliver årets KRAKA-pris uddelt. Prisbestyrelsen har i år modtaget 5 indstillinger. KRAKA-prisens afkast er i år på kr. 7.289,50 hvilket dækker udgifter til uddeling af prisen inkl. en kunstgave. KRAKA-prisbestyrelsen består af tidligere forkvinde Anne Scott Sørensen, tidligere bestyrelsesmedlem Karen Klitgaard Povlsen, eksternt medlem Niels Ulrik Sørensen, bestyrelsesmedlem Helle Poulsen og forkvinde Rikke Randorff Hegnhøj. Foreningen har i år valgt at kvittere prisbestyrelsen for dens omfattende arbejde med en frokost og foreslår, at det fremover er kutyme.

Konferencedeltagelse
Torsdag den 27. maj deltog Helle og Rikke i konferencen Flere kvinder i forskningen på Christiansborg. Konferencen var et resultat af et samarbejde mellem Ligestillingsministeriet og Videnskabsministeriet, der skal sætte fokus på konkrete initiativer til at få flere kinder i toppen af forskning. Et initiativ, der blev nævnt flere gange på konferencen, var et Freja2. Sammen med det koordinerende udvalg for kønsforskning i Danmark ønsker bestyrelsen at arbejde for dette initiativ. I forlængelse af konferencen blev nedsat en tænketank, der skal arbejde videre med idéerne (mere om dette senere).

Andre forskningspolitiske aktiviteter
Møde med forskningspolitiske ordførere
Mandag den 6. december deltog bestyrelsen i et møde – initieret af Koordinationen for Kønsforskning – med tre forskningspolitiske ordførere fra oppositionen (Margrethe Vestager (R), Pernille Rosenkrantz-Theill (EL) og Bodil Kornbek (KD)) på Christiansborg. Formålet med mødet var at komme med indspil til det nylige forskningsforlig, hvor der blandt andet er afsat 45 millioner til talentpleje af ’kvinder i natur- og teknikvidenskab’. Foreningen bragte spørgsmålet frem om, hvordan partierne ønskede at styrke dansk kønsforskning. Politikerne er interesseret i at arbejde videre for et større forskningsprogram a la FREIA 2 og ser ikke puljepengene som et sådan program. Mødet resulterede i en opfordring til kønsforskningsmiljøet om at komme med konkrete indspil til politikerne til, hvordan et fremtidigt FREIA 2 kan udformes. Bestyrelsen arbejder videre med dette i samarbjede med det landsdækkende koordinerende udvalg for kønsforskere.

Baggrundsgruppemøde i Ligestillingsafdelingen 7/12 og 14/3
Bestyrelsen deltog den 7. december og den 14. marts i Ligestillingsafdelingens kvartalsmøde med kvindeorganisationer og institutioner, der arbejder med køn. Formålet med møderne er indbyrdes at orientere og drøfte nuværende og fremtidige aktiviteter. På dette møde efterspurgte Foreningen yderligere fokus på og strategi for ’køn i forskning’ blandt andet via konkrete forespørgsler på initiativer som ligestillingskonsulenter og mentorprojekter på universiteterne. Idet afdelingen – i samarbejde med Videnskabsministeriet – har nedsat en tænketank, der skal komme med konkrete forslag til at øge antallet af ’kvinder i forskning’, vil afdelingen ikke foretage sig yderligere, før tanken har tænkt færdigt. Bestyrelsen har besluttet at følge dette arbejde og eventuelle efterfølgende initiativer tæt. Midt i maj kommer slutrapporten fra tænketankens arbejde med forskellige anbefalinger, der dels er rettet mod universitetsledelserne, dels mod kvindelige forskere.

Foreningen har blandt andet kommenteret på to foreløbige initiativer: 1) Samarbejdet med ministerier og styrelser. Her er køn i fokus, men kun i begrænset omfang ligestilling. Målet syntes overvejende at være inkludering af kvinder i tiltag og målgruppe, motiveret af ”bedre bundlinjeresultater”, snarere end et ønske om at koble arbejdet med køn og ligestilling, baseret på en demokratisk, repræsentativ logik. 2) I forlængelse heraf kan ses Integrationsministeriets kampagne om at få etniske minoriteter i uddannelse og arbejde – mænd i politi og kvinder i social- og sundhedsarbejde. Denne specifikt kønsopdelte tilgang kan forstærke kønsstereotype forestillinger om og identifikation med etniske minoriteter, og derved virke mod sin hensigt. Afdelingen forklarede at hensynet om at nå disse grupper havde vejet tungt ind i valg af tilgang.

Foreningen gjorde opmærksom på, at den stærke fokusering på etniske minoriteter kan give bagslag og virke illegitim ved at begrænse fokus og tiltag overfor samfundets generelle ligestillingsproblematikker (inklusive etniske minoriteter). Som strukturelt og diskursivt indlejrede forhold kræver det større tiltag, som synes oplagte at tage i relation til strukturreform, velfærdskommission mv. jf. mainstreaminglovgivningen. Foreningen præsenterede tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning, og december-nummeret 2004 om køn i organisationer. Her gives et bud på, hvorledes arbejdet med køn og ligestilling kan forstås mangfoldigt, nuanceret og inkluderende. Foreningen gjorde opmærksom på, at fremtiden for Koordinationen for Kønsforskning er uvis, da den 5-årige kontrakt med Københavns Universitet udløber i år 2006. Foreningen gjorde opmærksom på, at der fortsat er brug for en national koordinering af kønsforskningen.

Udfordringer til næste års bestyrelsesarbejde
På grund af bestyrelsens relativt lille størrelse er det denne bestyrelses erfaring, at det er vanskeligt at søsætte div. tiltag, der går bredere end at lave informationsarbejde, administrere Foreningens økonomi og afholde bestyrelsesmøder. Det er ærgerligt. Da det netop er en arbejdende bestyrelse, skulle der her gerne eksistere forskellige tiltag til forskningspolitiske aktiviteter og medlemsaktiviteter. Som en konsekvens af dette vil vi gerne opfordre de lokale miljøer til at holde arrangementer og søge støtte hertil gennem bestyrelsen. Lokalforeningerne er ikke i live (undtagen Odense), og da bestyrelsen budgetteter med et fast årligt støttebeløb hertil, ser vi dem gerne kanaliseret ud i nogle mindre, enkeltstående arrangementer. Vi vil desuden opfordre alle medlemmer til at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, hvis der er folk derude, som brænder for at få bestyrelseserfaring og større kendskab til kønsforskning og forskningspolitik..